Vagel Grip/Ni Quartier

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Scharpenwäwer Vagel Grip Oll Vader Knaak -->

Nu treck wi, nu treck wi
de Vörstadt lustig lank!
Nu kümmt de heele Kumpanie
mit Sang un Kling un Klang, juchhei!
mit Sang un Kling un Klang.

De Herr Furier, de Herr Furier
de tröck üns lang vörut.
Hurra, hurra, ’n ni Quartier!
Hurra, ’ne nige Brut, juchhei!
hurra, ’ne nige Brut!

Un wenn wi wedder vörwarts gahn,
is mennigeen beswögt;
man Jumferntran, sonn Jumferntran,
wu ball is de nicht drögt, juchhei!
wu ball is de nich drögt.

Kumm her eens, Lisch! Kumm her, Marik,
Wisch, Stin un Fik un Dürt!
Wu is de beste Danzmusik,
wu sünd de besten Ürt, juchhei!
wu sünd de besten Ürt?

Nu kumm, Kamrad, un mak di prat!
Nu sök wi beid üns een.
Wat dücht di vun de Swart, Kamrad?
De is mal stramm to Been, juchhei!
de is mal stramm to Been.

Flink, ihr een anner fast se loßt!
Wat dücht di vun de Witt?
De smitt sick mächtig in de Bost
un hett sonn stolzen Tritt, juchhei!
un hett sonn stolzen Tritt!

»Nimm du de Witt, nimm du de Swart,
nimm du se di allbeid!
Ick let to Hus min Hart, min Hart,
ick let to Hus min Freud, juchhei!
min’n Schatz, min’n Trost, min Freud.

Ick will keen Hand, de sachter strakt,
ick mag keen blanke Og!
Min Wurt, dat heww ick ehr vermakt,
an een dor heww ick nog, juchhei!
an een dor heww ick nog!«