Vagel Grip/In’n Dik

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Grot Wasch Vagel Grip Sacht Rat! -->

Schoh af un Strümp af, de Bücks œwer’t Knee,
platschen de Jungs dor in’n Dik;
Gos un Gant un all dat leew Veeh,
Wätick un Aanten toglik.

Vörn inne Mad dor wöltern de Swin,
Borg, Sœg, Fasel un Pölk;
un de lütt Farken de quieken un schri’n,
un de twee Kalwer de bölk’.

Wasser de jault, den Swanz manke Been,
rückt in de Strümp un de Schoh;
man de lütt Dirn de sitt up’n Steen,
klappt inne Hänn’ un kickt to.

Moder de steiht ünner’t Dur dor un schellt:
»Gören, ick kam mit’n Schacht!«
Vader de kümmt grad to Middag ut’t Feld,
Vader de süht dat un lacht.

»Lat ehr man, Moder! De Görn heww’ Däg
man inne Pütt un de Mad,
grad as de Farken, de Pölk un de Sœg
un as de Faselswin grad.«