Vagel Grip/Bierpröw

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Anmeigen Vagel Grip Achter de Hock -->

»Lang Nahwern eens dat Lechel hen,
wat to üns’ Bier he seggt –
un ob sin Ollsch sonn Drinken ok
as üns’ to brugen döggt.«

»Jug Bier, dor lett sick nicks vun segg’n,
keen Klünner is’t, keen Jüch,
dat is nich, Nahwer, alltosur
un alltosöt ok nich.

Un, Nahwer, wenn een hellig is,
dat’s heet, un dor is doch
up’n Vittel Wägs keen Born to Hand,
denn deit een sacht’n Tog.

Man bi jug Bier, un, Nahwer, nicks
för ungot, schint dat so,
as drög dor Lazarus dat Molt
un Simson Water to.«