Lu rebellamentu di Sichilia

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Lu rebellamentu di Sichilia (c. 1290) 
Anonymous

[ 1 ]Quistu esti Lu Rebellamentu di sichilia luquali hordinau effichi fari Misser iohanni di prochita Contra Re CARLU[1]

A Li milli dui chentu sictanta noui Annj Dila Incarnacionj di lu nr̃u Signurj ih̃u xp̃u Lu Re Carlu havia[2] prisa vna grandi guer̃a cum lu Imperaduri plagalogu[3] di rumania Et p̰ quilla guerra lu dictu Re carlu fici fari multi nauj grossi et galei p̰ passari Incostantinopuli cũ tuctu lu so isforzu et supra zo auia Inuitata multa bona agenti di francza. Et di prouenza et Italia chi li fachissiru conpagna aquillu passaiu p̰ putiri vinchiri lu plagalogu et tuctu lu so imperiu di Rumania Et standu misser Iohanni Di prochita Insichilia si pinsau in chi modu putissi sturbari landata laqual facta [ 2 ]havia Re carlu contra lu plagalogu et comu putissi fari distrudiri et muriri lu Re Carlu et rebellari sichilia et auchidiri tucta sua genti Dundi si pinsau di andari Inrumania alu plagalogu p̰ andari con ip̃u aczoch̃ li Intecioni dilu Re carlu vinissiru mancu Et Incuntinenti misser Iohanni sipartiu et andau Incostantinopuli elu Inperaduri plagalogu qñdu misser iohanni fu iuntu acostantinopuli illu mandau p̰ dui Caualeri dilu Regnu liquali si eranu rebelli di Re cãlu & eranu Incurti dilu Imperadurj di costanti nopuli. Et secretamenti si parlau & cuntauli Comu illu era vinutu Incostanti nopuli In peroch̃ eu fu cachatu di mia terra & di sichilia & uayu per cachandu mia uintura. Vndi eu vipregu caramenti ch ui placza di putirimi [ 3 ]acconzari cum lu Imperaduri & ki eu fussi di sua famigla et preguuj mictitimi multu Innanti et dichiti comu eu fu dassai et grandi & comu eu fu homu multu necessariu assi et comu p̰ meu sauiu consiglu si putria beni uiuiri & essiri ayutatu ali soi bisogni Et li caualeri audendu quisti palori foru multi alegri et dissiru ch̃ uulinteri farrianu la sua Imbaxata Dundi si mossiru li caualeri & andaru alu plagalogu & dissiru. Signuri nui ui portamu boni nouelli ch̃ dilu Regnu disichilia et piu di li migluri di fisica ch̃ sia alu mundu[4] lu qali euenutu p̰ stari cum uui In uostra curti & quasi chi illu esti cussi sauiu homu ch̃ vui Indi auirissiuu vnu bonu consigleri luquali si esti scachatu di sua [ 4 ]terra & sapi meglu li facti di lu re re carlu et dilu sou putiri. Et ancora dili soi barunj.

QVandu lu Imperaduri Intisi[5] quista Imbaxata issu fu multu allegru In continenti comandau ch̃ minassiru dananti di ip̃u ch̃ lu Imperaduri lu uulia uidiri. Allura andaru li caualeri & minaru misser iohanni li fu dauanti lifichi quilla Reuerencia ch̃ si conuinia fari ad omni Imperaduri Et lu Imperaduri lu Richippi graciusamenti et fichulu so mastru consigleri generali. Et cussi stecti misser iohañi tri misi Inla curti & Richipia multu grandi honuri dali grechi & latinj [ 5 ]
STandu misser iohanni In quistu sou essiri si dissi vnu iornu alu plagalogu Signuri per deu ui pregu hordinati vnu secretu locu di putiri parlari secretamenti azoki lu nostru parlamentu nõ sipoza sapiri p̰ altrui. Et lu Imperaturi dissi ch̃ e zo ch̃ vui mi uoliti parlari cussi secretu. Et illu rispusi p̰ luplui grandi bisognu ch̃ vui auiti In quistu mundu. Et incontinenti andaru supra alta tũri dilupalazu undi stauanu tucti li secretanczi dilu Inperaduri

INtandu[6] dissi lu Imperaduri Misser iohanni uidichu & sachati ch̃ nui simu In secretu locu. Miss7 iohanni dissi qualunca p̰suna sisia ch̃ auuy aya p̰ sauiu et prudu homu ch̃ eu vi [ 6 ]tegnu & ayu p̰lu plui uili et folli et cussi comu vna bestia ch̃ nõ si moui si non esti punta Di lu punturu. Et quistu ui dicu Imperoki illu aui circa tri misi ch̃i eu sugu statu ala tua curti & ayu audutu parlari di tou periculusu statu zo e dila morti laquali ti veni adossu. Or non penczi tu folli et mactu di prindiri riparu & difencza contra lu Imperaculu. ch̃ lu Re carlu Veni p̰ liuariti la coruna Et p̰ auchidiri acti & actuctu lu tou lingnaiu et veni cum ip̃u q̰llu ch̃ di raxuni si esti sua conquesta et sua coruna zo esti lu Imperaduri balduynu et ueniti adossu cum tucti li cristiani cruchiati et cum chentu galei ARmati et cum vinti naui grossi et dechi milia caualeri beni adubati et [ 7 ]cum quaranta cõti tucti cũ liloru conpagni p̰ Ƨstari tou Riamj

LV Imperaduri Audendu quisti paroli liquali misser iohañi li auia dictu accomĩzau fortimenti a plangiri et dissi omisser Iohañi ch̃ uoliti ch̃ eu stayu et uiuu si comu homu disperatu ch̃ eu si mi su volutu acconzari cum lu Re carlu per multi uolti & Jam̃ai nõ ayu potutu trouari p̰ nixunu modo di accordarimi cum ip̃u ch̃ eu si mi su misu Inputiri di sãcta ecclesia di Ruma et dili cardinali & In manu di lu Re di franza Et di lu Re di Ingliterra et di lu Re di spagna Et di lu re di Aragona. Dundi chascunu mi Rispundi di lictri alloru [ 8 ]mandati et dichinu ch̃ Jasquidunu timi di muriri nõ tantu di parlari considerãdu sua grandi pussancza laquali lu Re Carlu auia Dundi nõ ayu consiglu & nõ ayu riparu di hõu ayu spirancza ch̃ deu mayutira. Poi ch̃ dili cristiani nõ trouu ayutu nõ consiglu.

ET misser iohanni li rispusi & dissi or cuj ti liuassi disupra tuctu quistu fururi & quista mõtj & affannu miritirissilu tu di Alcuna cosa. Et lu Imperaduri Rispusi eu lu miritiria di tuttu q̰llu ch̃ eu fari putissi ma cui fora tantu Arditu ch̃ p̰ sua bona et plachiuili uoluntati ch̃ di mi auissi mẽzi et prindissi guẽra p̰ mi Contra lapotencia di lu Re Carlu di francza. [ 9 ]
ET misser Johanni Dissi eu sirro quillu si tu vurrai ch̃ mictiro adistrucionj lu Re cãlu mictendu lu tou ayutu cum lu meu consiglu eu ui dĩro zoch̃ bisognu ti farra & e di fãrj. Et impero zo ti plaza di ascutarimi Am̃i & alcuni autri soi Rebelli ch̃ ben di uingirimu nr̃a Iniuria Et vui hauiriti la uostra Intencioni & lu uostru Inimicu nõ vi põra nochiri nõ sucta mectiri si adeu plachira.
INtandu dissi Lu Imperaduri In ch̃ modu vuj putiti fari quillu factu. Et misser iohañi dissi eu no uilu dir̃ia Jam̃ai excectu ch̃ vui nõ mi promictiti chentu milia unczi dundi eu ti fãro viniri unu ch̃ prindira la terra di sichilia Alu Re carlu. Et dãrali tanta briga ch̃ Jam̃ai nõ [ 10 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/30 [ 11 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/31 [ 12 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/32 [ 13 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/33 [ 14 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/34 [ 15 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/35 [ 16 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/36 [ 17 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/37 [ 18 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/38 [ 19 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/39 [ 20 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/40 [ 21 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/41 [ 22 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/42 [ 23 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/43 [ 24 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/44 [ 25 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/45 [ 26 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/46 [ 27 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/47 [ 28 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/48 [ 29 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/49 [ 30 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/50 [ 31 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/51 [ 32 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/52 [ 33 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/53 [ 34 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/54 [ 35 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/55 [ 36 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/56 [ 37 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/57 [ 38 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/58 [ 39 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/59 [ 40 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/60 [ 41 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/61 [ 42 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/62 [ 43 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/63 [ 44 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/64 [ 45 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/65 [ 46 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/66 [ 47 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/67 [ 48 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/68 [ 49 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/69 [ 50 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/70 [ 51 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/71 [ 52 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/72 [ 53 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/73 [ 54 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/74 [ 55 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/75 [ 56 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/76 [ 57 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/77 [ 58 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/78 [ 59 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/79 [ 60 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/80 [ 61 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/81 [ 62 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/82 [ 63 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/83 [ 64 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/84 [ 65 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/85 [ 66 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/86 [ 67 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/87 [ 68 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/88 [ 69 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/89 [ 70 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/90 [ 71 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/91 [ 72 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/92 [ 73 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/93 [ 74 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/94 [ 75 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/95 [ 76 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/96 [ 77 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/97 [ 78 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/98 [ 79 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/99 [ 80 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/100 [ 81 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/101 [ 82 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/102 [ 83 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/103 [ 84 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/104 [ 85 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/105 [ 86 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/106 [ 87 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/107 [ 88 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/108 [ 89 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/109 [ 90 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/110 [ 91 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/111 [ 92 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/112 [ 93 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/113 [ 94 ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/114 [ 95 ]
A[7]Limillj cc.lxxxij Annj die martj decime Ind̃[8] foru mõti li franchisch̃ Inpalẽmu et p̰ tucta Sichilia.

ALi millj c lxxxiiij fu Incomẽzata la cecł'ia mayurj di palẽmu chamata sc̃a ma p̰ lu archi epũ galterj

[ - ]Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/116