Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

4

terra & ſapi meglu li facti di lu re re carlu et dilu ſou putiri. Et ancora dili ſoi barunj.

QVandu lu Imperaduri Intisi[1] quista Imbaxata iſſu fu multu allegru In continenti comandau ch̃ minaſſiru dananti di ip̃u ch̃ lu Imperaduri lu uulia uidiri. Allura andaru li caualeri & minaru miſſer iohanni li fu dauanti lifichi quilla Reuerencia ch̃ ſi conuinia fari ad omni Imperaduri Et lu Imperaduri lu Richippi graciuſamenti et fichulu ſo maſtru consigleri generali. Et cuſſi ſtecti miſſer iohañi tri misi Inla curti & Richipia multu grandi honuri dali grechi & latinj

scacciatu di sua terra, e sapi megliu li fatti di lu Re Carlu, e di lu so' putiri, et ancora di soi Baruni».

Quando lu Imperaturi intisi quista ambasciata fu multu allegru et incuntinenti cumandau chi lu minassiru d'avanti d'issu, chi lu Imperaturi lu vulia vidiri.

Allhura andaru li Cavaleri, e minaru misser Gioanni davanti lu Imperaturi: e quando misser Gioanni li fa d'ananti, li fici quilla reverentia chi si convenia fari ad ogni Imperaturi; e lu Imperaturi lu ricippi gratiusamenti, e ficilu so Maestru Cunsiglieri generali. E cussì stetti Misser Gioanni tri misi in la Curti, e ricipia multi grandi honuri da li Greci e Latini.