Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

5


STandu miſſer iohanni In quiſtu ſou eſſiri si diſſi vnu iornu alu plagalogu Signuri per deu ui pregu hordinati vnu ſecretu locu di putiri parlari ſecretamenti azoki lu noſtru parlamentu nõ sipoza ſapiri p̰ altrui. Et lu Imperaturi diſſi ch̃ e zo ch̃ vui mi uoliti parlari cuſſi ſecretu. Et illu riſpusi p̰ luplui grandi biſognu ch̃ vui auiti In quiſtu mundu. Et incontinenti andaru ſupra alta tũri dilupalazu undi ſtauanu tucti li ſecretanczi dilu Inperaduri

INtandu[1] diſſi lu Imperaduri Misser iohanni uidichu & ſachati ch̃ nui ſimu In ſecretu locu. Miss7 iohanni diſſi qualunca p̰ſuna ſiſia ch̃ auuy aya p̰ ſauiu et prudu homu ch̃ eu vi


Standu Misser Gioanni in quisto so essiri, li dissi un jornu a lu Plagalogu: «Signuri, per Deu vi pregu ordinati un segretu locu di putiri parrari segretamenti, azochi lu nostru parlamentu non si pozza sapiri per altrui»: e lu Imperaturi dissi: «chi è zó chi vui mi vuliti parlari cussi sigretu?»: et illu rispusi: «per lo più grandi bisognu, chi vui aviti in quistu mundu». Et incontinenti andaru supra alta turri di lu Palazzu, undi stavanu tutti li segretanzi di lu Imperaturi.

Intrandu dissi lu Imperaturi «Misser Gioanni, vi dicu, e sacciati chi nui simu in segretu locu». Misser Giovanni dissi: «qualunca persuna si sia chi a vui haia per saviu,