Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

6

tegnu & ayu p̰lu plui uili et folli et cuſſi comu vna beſtia ch̃ nõ ſi moui ſi non eſti punta Di lu punturu. Et quiſtu ui dicu Imperoki illu aui circa tri miſi ch̃i eu ſugu ſtatu ala tua curti & ayu audutu parlari di tou periculusu ſtatu zo e dila morti laquali ti veni adoſſu. Or non penczi tu folli et mactu di prindiri riparu & difencza contra lu Imperaculu. ch̃ lu Re carlu Veni p̰ liuariti la coruna Et p̰ auchidiri acti & actuctu lu tou lingnaiu et veni cum ip̃u q̰llu ch̃ di raxuni ſi eſti sua conqueſta et ſua coruna zo eſti lu Imperaduri balduynu et ueniti adoſſu cum tucti li criſtiani cruchiati et cum chentu galei ARmati et cum vinti naui groſſi et dechi milia caualeri beni adubati et

e prudu homu, chi eu vi tegnu et haiu per lu chiu vili e folli, e cussì comu una bestia, chi non si movi, si nò esti punta di lu punturu; e quistu vi dicu, imperochi illu havi circa tri misi, chi eu sugnu statu a la tua Curti, et haiu haudutu parlari di tou periculusu statu, zoe di la morti, la quali ti vieni adossu: or non pensi tu folli, e mattu di prindiri riparu, e difensa contra lu'mpericulu, chi lu Re Carlu veni per levariti la Curuna, e per aucidirici a ti, et a tuttu lo to lignagiu; e veni con issu quillu chi di raxuni li esti sua conquista e sua coruna, zoè esti lu Imperaturi Balduinu; e veniti adossu cu tutti li Cristiani Cruciati e cu centi galeri armati, e cu vinti navi grossi,