Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/23

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

3

acconzari cum lu Imperaduri & ki eu fuſſi di ſua famigla et preguuj mictitimi multu Innanti et dichiti comu eu fu daſſai et grandi & comu eu fu homu multu neceſſariu aſſi et comu p̰ meu ſauiu consiglu ſi putria beni uiuiri & eſſiri ayutatu ali ſoi bisogni Et li caualeri audendu quisti palori foru multi alegri et diſſiru ch̃ uulinteri farrianu la ſua Imbaxata Dundi si moſſiru li caualeri & andaru alu plagalogu & diſſiru. Signuri nui ui portamu boni nouelli ch̃ dilu Regnu diſichilia et piu di li migluri di fiſica ch̃ ſia alu mundu[1] lu qali euenutu p̰ ſtari cum uui In uoſtra curti & quaſi chi illu eſti cuſſi ſauiu homu ch̃ vui Indi auiriſſiuu vnu bonu conſigleri luquali ſi eſti ſcachatu di ſua

cu lu Imperaturi, e chi eu fussi di sua famiglia; e preguci, mittitimi multu innanti, e dicitici comu eu su d'assai e grandi, e como eu su homu multu necessariu a sì, e comu per miu saviu consiglio si purria beni viviri, et essiri ajutatu a li soi bisogni». Li Cavaleri audendu quisti palori foru multu allegri, e dissiru, chi vulinteri farrianu la sua ambasciata: undi si mossiru li Cavaleri, et andaru a lu Plagalogu, e dissiru; «Signuri nui vi portamu boni nuvelli, chi di lu Regnu di Sicilia, e più di li migliuri di Fisica chi sia a lu mundu, lu quali è vinutu per stari cu vui in vostra Curti, e quali chi illu esti cussi saviu homo, chi vui nd'havirissivu un bonu cunsiglieri; lu quali si esti