Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

9


ET miſſer Johanni Diſſi eu ſirro quillu ſi tu vurrai ch̃ mictiro adiſtrucionj lu Re cãlu mictendu lu tou ayutu cum lu meu conſiglu eu ui dĩro zoch̃ biſognu ti farra & e di fãrj. Et impero zo ti plaza di aſcutarimi Am̃i & alcuni autri ſoi Rebelli ch̃ ben di uingirimu nr̃a Iniuria Et vui hauiriti la uostra Intencioni & lu uoſtru Inimicu nõ vi põra nochiri nõ ſucta mectiri ſi adeu plachira.
INtandu diſſi Lu Imperaduri In ch̃ modu vuj putiti fari quillu factu. Et miſſer iohañi diſſi eu no uilu dir̃ia Jam̃ai excectu ch̃ vui nõ mi promictiti chentu milia unczi dundi eu ti fãro viniri unu ch̃ prindira la terra di sichilia Alu Re carlu. Et dãrali tanta briga ch̃ Jam̃ai nõ

dissi, «eu sarrò quillu si tu vurrai, chi mettirò a destruttione lu Re Carlu, mittendu lu to ajutu cu lu miu consigliu; et eu vidirò zòchi bisognu ti sarrà, et è di fari: et imperò zo ti plaza d'ascutarmi a mi, et alcuni autri soi ribelli, chi ben ni vengirimu nostra ingiuria, e vui haviriti la vostra intentioni; e lu vostru nimicu non vi purrà nociri, ne suttamettiri si a Deu si plazirà.»

Intantu dissi lu Imperaturi; «in chi modu vui putiti fari quistu fattu?»: e Misser Gioanni dissi, «eu non vi lu dirria giamai, eccettu chi vui non mi promittiti centu milia unzi: d'undi eu ti farrò viniri unu chi prindirà la terra di Sicilia a lu Re Carlu, e daralli tanta briga chi