Page:Lu rebellamentu di Sichilia - Palermo (1882).djvu/21

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Quistu esti Lu Rebellamentu di sichilia luquali hordinau effichi fari Misser iohanni di prochita Contra Re CARLU[1]

A Li milli dui chentu ſictanta noui Annj Dila Incarnacionj di lu nr̃u Signurj ih̃u xp̃u Lu Re Carlu havia[2] prisa vna grandi guer̃a cum lu Imperaduri plagalogu[3] di rumania Et p̰ quilla guerra lu dictu Re carlu fici fari multi nauj groſſi et galei p̰ paſſari Incostantinopuli cũ tuctu lu so iſforzu et supra zo auia Inuitata multa bona agenti di francza. Et di prouenza et Italia chi li fachissiru conpagna aquillu paſſaiu p̰ putiri vinchiri lu plagalogu et tuctu lu so imperiu di Rumania Et ſtandu misser Iohanni Di prochita Inſichilia si pinſau in chi modu putiſſi sturbari landata laqual facta

A li milli dui centu settantanovi anni di la Incarnationi di nostru Signuri Iesu Cristu, lu Re Carlu havia prisa una grandi guerra cu lu Imperaturi Plagalogu di Rumania; e per quilla guerra lu dittu re Carlu fici fari multi navi grossi e galeri, per passari in Constantinopoli con tuttu lo so sforzu, e supra zò havia invitata multa bona genti di Franza, e di Provenza e d'Italia, chi li facissiru cumpagnia a quillu passagiu per putiri vinciri lu Plagalogu e tuttu lo so Imperiu di Romania. E standu Misser Gioanni di Procida in Sicilia, si pinsau in chi modu putissi sturbari l'andata, la quali havia

I