ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៨

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ
ភាគទី៨


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៨នៃ​សៀវភៅ​ប្រជុំ​រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ​នេះ មាន​ចំនួន២៩​រឿង។

 1. ប្រវត្ដិអ្នកតាឃ្លាំងមឿង
 2. អ្នកតាកង-ជុំ
 3. អ្នកតាម៉ឺន-គង់
 4. អ្នកតាត្រងោល
 5. អ្នកតាពុំសែន
 6. អ្នកតាគណេស
 7. អ្នកតាទួលស្លឹង
 8. អ្នកតាយាយខ្មៅ
 9. អ្នកតាភ្នំជី
 10. អ្នកតាទ្វារសុក
 11. អ្នកតាបាពាល រឺព្រះកន្លោង
 12. អ្នកតាសិង្ហ និងអ្នកតាព្រះឥន្ទ
 13. អ្នកតាសំពៅធ្លាយ
 14. អ្នកតេមេស នៅស្រុកបាភ្នំ
 15. អ្នកតាមហេសក្ខ ឬ អ្នកតាមាតគិត
 16. អ្នកតេបេង
 17. ដើមកំណើតអ្នកតា
 18. អ្នកតា តាស្រី និងយាយបុស
 19. អ្នកតាក្រហមក
 20. អ្នកតាជំទាវម៉ៅ
 21. អ្នកតាកង្ហារដែក
 22. ព្រះគណេស
 23. អ្នកតាយាយងួន
 24. អ្នកតាយាយខ្មៅ (នៅ​ស្រុក​បាសាក់ ភូមិ​សង្កែ ឃុំ​ទ្រឿង​ខាញ ខេត្ត​ឃ្លាំង)
 25. អ្នកតា តាលាក់
 26. អ្នកតា តាថង
 27. អ្នកតា តានុង
 28. អ្នកតាព័ទ្ធសាឡី
 29. អ្នកតាតន់