ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ
ចេញផ្សាយដោយ វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
កម្រងសៀវភៅ ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា​៩​ភាគ ដោយ​ក្នុង​នោះ​មាន​រឿង​សុរប​២៤៨ ស្ដី​អំពី​រឿង​ព្រេង​នានា​ផ្ដល់​ការ​អប់រំ ទាក់​ទង​នឹង​ភូមិសាស្ត្រ ព្រម​ទាំង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ សៀវភៅ​ប្រជុំ​រឿង​ព្រេង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​លើក​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​កំឡុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៦០ ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ។

អត្ថបទទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយ វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ ដែលបានវាយសារឡើងវិញតាមលំនាំសៀវភៅច្បាប់ដើម ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូជាមួយ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដើម្បីអភិរក្សឯកសារនេះឲ្យគង់វង្សដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

ចំណង​ជើង ចំនួន​រឿង ចំនួន​ទំព័រ
ភាគទី១ 100 percent.svg ៣៤ ១៤៦
ភាគទី២ 100 percent.svg ២៣ ១៥៨
ភាគទី៣ 100 percent.svg ៥៣ ១៧៥
ភាគទី៤ 100 percent.svg ១២ ១៤០
ភាគទី៥ 100 percent.svg ២០ ១៩៣
ភាគទី៦ 100 percent.svg ២០ ១៥៩
ភាគទី៧ 100 percent.svg ២៥ ១២៤
ភាគទី៨ 100 percent.svg ២៩ ២១៨
ភាគទី៩ 100 percent.svg ៣២ ១៨៥
សរុប ២៤៨ ១៤៩៨