ბარამიძე ალექსანდრე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1939 ა. შანიძე და ა. ბარამიძე - საქართველოს მუზეუმის S ფონდის აღწერილ ხელნაწერთა საძიებელი 1939 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი II ტექსტი
1940 ალექსანდრე ბარამიძე - სულხან-საბა ორბელიანის ავტოგრაფული ლექსიკონი 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1940 ალექსანდრე ბარამიძე - ვახტანგ VI (ლირიკა) 1940 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 01 ტექსტი
1949 ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფ. მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი V - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ლუბა მეფარიშვილის მიერ ალ. ბარამიძის რედაქციით 1949 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1953 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი VI - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ნ. კასრაძის, ე. მეტრეველის, ლ. მეფარიშვილის, ლ.ქუთათელაძისა და ქ. შარაშიძის მიერ - ალ.ბარამიძის რედაქციით 1953 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1955 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერები (A) კოლექცია - ალექსანდრე ბარამიძის რედაქციით - ტომი V - შეადგინა ლილი ქუთათელაძემ 1955 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1983 ალექსანდრე ბარამიძე - სამშვილდის წარწერის დარეჯანი 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი