მეფარიშვილი ლუბა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1949 ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფ. მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი V - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ლუბა მეფარიშვილის მიერ ალ. ბარამიძის რედაქციით 1949 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1953 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი VI - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ნ. კასრაძის, ე. მეტრეველის, ლ. მეფარიშვილის, ლ.ქუთათელაძისა და ქ. შარაშიძის მიერ - ალ.ბარამიძის რედაქციით 1953 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI ტექსტი