Séng-gĭng/Cháung-sié Gé

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Séng-gĭng  (1908) 
Cháung-sié Gé
Eastern Min version of Book of Genesis, written in Foochow Romanized.

Diōng kó̤ «Séng-gĭng» mŭk-liŏh · Chók Aĭ-gĭk Gé →