Séng-gĭng/Cháung-sié Gé/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 4 Ciŏng[edit]

Găi-ṳ̄ng, Ā-báik. Găi-ṳ̄ng gì giāng-sŏng. Ā-dŏng săng Siék, Siék săng Ī-nò̤-sê̤ṳ.

4:1 Ciā nè̤ng gâe̤ng ĭ lō̤-siēu Hâ-uă dùng-sék. Hâ-uă cêu dái-sĭng, săng Găi-ṳ̄ng gōng: "Ià-huò-huà bō̤-hô nguāi, nguāi cêu dáik lā dòng-buŏ-giāng."
4:2 Bô săng ĭ diê Ā-báik. Ā-báik áung-iòng, Găi-ṳ̄ng có̤ chèng.
4:3 Ô siŏh nĭk, Găi-ṳ̄ng dò̤ dù-sāng hióng Ià-huò-huà.
4:4 Ā-báik kĕk tàu-tŏi gì iòng, lièng ciā iòng-iù dò̤ lì hióng. Ià-huò-huà guóng-gó Ā-báik, lièng ĭ sū hióng gì cié.
4:5 Nâ Găi-ṳ̄ng lièng ĭ sū hióng gì cié, Siông-dá̤ dŭ ng guóng-gó. Găi-ṳ̄ng cêu biéng méng, duâi sāi-sáng.
4:6 Ià-huò-huà gâe̤ng Găi-ṳ̄ng gōng: "Nṳ̄ ciŏng-gì biéng méng, sāi-sáng nĭ?
4:7 Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ hèng siêng, nò̤-nó̤h mâ̤ giéng sêu-năk bă̤h? Nṳ̄ nâ hèng áuk, cô̤i-ngiĕk cêu hŭk diŏh muòng sèng. Cô̤i-ngiĕk dék-dék siōng-muô nṳ̄, nâ nṳ̄ â̤ ák-cié ĭ."[1]
4:8 Ī-hâiu Găi-ṳ̄ng gâe̤ng ĭ diê lŏ̤h chèng dŏng sì-hâiu, Găi-ṳ̄ng cêu kī lì páh ĭ diê Ā-báik, tài ĭ.
4:9 Ià-huò-huà muóng Găi-ṳ̄ng gōng: "Nṳ̄ diê Ā-báik diŏh dĕ̤ng-nē̤?" Găi-ṳ̄ng éng gōng: "Nguāi mâ̤ hiēu-dék. Nò̤-nó̤h sê nguāi káng-guāng nguāi diê bă̤h?"
4:10 Ià-huò-huà gōng: "Nṳ̄ ô có̤ sié-nó̤h? Nṳ̄ diê gì háik, ô siăng-ĭng iù dê lā̤ giù Nguāi.
4:11 Dê kŭi chói iù nṳ̄ chiū lā̤ ciék nṳ̄ diê gì háik, gó-chṳ̄ nṳ̄ dék-dék sêu có, liê ciā ôi-ché̤ṳ.
4:12 Nṳ̄ gĕng-dièng sì-hâiu, dê ng tá̤ nṳ̄ chók tū-sāng dīng hâiu. Nṳ̄ dék-dék liù-dâung lŏ̤h dê siông."
4:13 Găi-ṳ̄ng gâe̤ng Ià-huò-huà gōng: "Nguāi sêu cô̤i cī dâe̤ng, nguāi mâ̤ dŏng dék kī.
4:14 Nṳ̄ lŏ̤h cī siŏh nĭk dṳ̆k nguāi liê ciā dê, ng ṳ̀ng nguāi cái giéng Nṳ̄ méng. Nguāi dék-dék liù-dâung lŏ̤h dê siông. Huàng nè̤ng ngê̤ṳ diŏh nguāi, dék-dék ciŏng nguāi tài sī."
4:15 Ià-huò-huà cêu gâe̤ng Găi-ṳ̄ng gōng: "Diê-nè̤ng tài Găi-ṳ̄ng, ciā nè̤ng dék-dék sêu huăk chék buôi." Ià-huò-huà cêu kĕk lā gé-hô̤ sé̤ṳ ké̤ṳk Găi-ṳ̄ng, miēng-dék nè̤ng siŏh ngê̤ṳ diŏh cêu tài ĭ.
4:16 Găi-ṳ̄ng cêu liê Ià-huò-huà méng-sèng, kó̤ Ăi-dièng dĕ̤ng biĕng Nò̤-dáik gì dê-huŏng dêu.
4:17 Găi-ṳ̄ng gâe̤ng ĭ lō̤-siēu dùng-sék, ĭ lō̤-siēu cêu dái-sĭng, săng Ī-nŏk. Găi-ṳ̄ng kī siŏh cô̤ siàng, bìng ĭ giāng gì miàng, giéu lō̤ Ī-nŏk.
4:18 Ī-nŏk săng Ī-lăk, Ī-lăk săng Mī-hô-ngā-lé, Mī-hô-ngā-lé săng Mā-tū-sák-lé, Mā-tū-sák-lé săng Lăk-mĕk.
4:19 Lăk-mĕk tō̤ lâng ciáh lō̤-siēu, siŏh ciáh miàng Ā-dâi, siŏh ciáh miàng Sā̤-lăk.
4:20 Ā-dâi săng Ngā-báik, cêu sê dêu dióng-bùng iōng tàu-săng hiā nè̤ng gì cū-cŭng.
4:21 Ĭ diê miàng Iù-báik, cêu sê dàng-gìng chuŏi-siĕu hiā nè̤ng gì cū-cŭng.
4:22 Să̤-lăk săng Tū-báik-găi-ṳ̄ng, cêu sê dè̤ng tiék chióng gì cū-sṳ̆. Tū-báik-găi-ṳ̄ng gì muói miàng Nā-mā.
4:23 Lăk-mĕk gâe̤ng ĭ lâng ciáh lō̤-siēu gōng: "Ā-dâi Sā̤-lăk diŏh tiăng nguāi siăng-ĭng. Lăk-mĕk gì lō̤-siēu tiăng nguāi gì uâ. Nè̤ng siŏng nguāi, nguāi ô tài ĭ. Hâu-săng gì nè̤ng hâi nguāi, nguāi ô tài ĭ.[2]
4:24 Nè̤ng iŏk-sṳ̄ tài Găi-ṳ̄ng â̤ sêu huăk chék buôi. Nâ tài Lăk-mĕk dék-dék sêu huăk chék-sĕk-chék buôi."
4:25 Ā-dŏng bô gâe̤ng ĭ lō̤-siēu dùng-sék. Ĭ lō̤-siēu săng giāng miàng ĭ Siék, gōng: "Sèng-nĭk Găi-ṳ̄ng tài Ā-báik, dăng Siông-dá̤ bô sé̤ṳ nguāi cī lā giāng tá̤ Ā-báik."
4:26 Siék iâ săng giāng, miàng ĭ Ī-nò̤-sê̤ṳ. Gáu ciā sì-hâiu, nè̤ng ciáh kī chiū dō̤-gó̤ Ià-huò-huà gì miàng.

  1. Iâ ĭk siàng: "Nṳ̄ diê dék-dék siōng-muô nṳ̄, nṳ̄ iâ buóh guāng ĭ."
  2. Iâ ĭk siàng: "Nguāi tài nè̤ng cê-gă cêu sêu-siŏng, tài hâu-săng cê-gă cê sêu-hâi."

Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Cháung-sié Gé» mŭk-liŏh