Séng-gĭng/Cháung-sié Gé/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 3 Ciŏng[edit]

Ā-dŏng, Hâ-uă huâng cô̤i.

3:1 Ià-huò-huà Siông-dá̤ sū cô̤ dê lā̤ gáuk cṳ̄ng gì séu, mì-dŭk siè dâ̤ ék gāu-guái. Siè gâe̤ng ciā cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Huòng lā̤ hṳ̄ sâ̤ chéu gì guōi-cī, Siông-dá̤ nò̤-nó̤h gâe̤ng nṳ̄ gōng, ng-tĕ̤ng siăh mŏ̤h?"
3:2 Cṳ̆-niòng-nè̤ng éng siè gōng: "Huòng diē cī sâ̤ chéu gì guōi-cī nguāi dŭ â̤ siăh dék,
3:3 mì-dŭk huòng dṳ̆ng ô siŏh dău, ĭ gì guōi-cī Siông-dá̤ mêng gōng: 'Ng-tĕ̤ng siăh, iâ ng-tĕ̤ng muŏ, giăng nṳ̄ â̤ sī.'"
3:4 Siè gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Nṳ̄ muôi dék-dék sī.
3:5 Siông-dá̤ hiēu-dék nṳ̄ siăh ciā guōi-cī hṳ̄ siŏh nĭk, nṳ̄ mĕk-ciŭ â̤ mìng, â̤ biêng-biék siêng áuk, gâe̤ng Siông-dá̤ siŏh-iông."
3:6 Cṳ̆-niòng-nè̤ng giéng ciā chéu gì guōi-cī bô hō̤ siăh bô hō̤ káng, bô â̤ ké̤ṳk nè̤ng sṳ̆-muô, iâ gă ĭ dé-hiê, cêu diáh ciā chéu gì guōi-cī siăh. Bô dò̤ ké̤ṳk ĭ dòng-buŏ, ĭ dòng-buŏ iâ siăh.
3:7 Lâng gā nè̤ng mĕk-ciŭ cêu mìng, giéng-gáe̤k sê chiáh-sĭng ló-tā̤, cêu kĕk ù-huă-guō gì niŏh dák siŏh-dŏi có̤ gùng.
3:8 Gáu nĭk sià, liòng hŭng kī, Ià-huò-huà Siông-dá̤ lŏ̤h huòng diē lā̤ giàng. Ā-dŏng gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng tiăng-giéng Ĭ siăng-ĭng, cêu kó̤ kók chéu-póng lā̤ biê Siông-dá̤ gì méng.
3:9 Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu giéu ciā nè̤ng, gâe̤ng ĭ gōng: "Nṳ̄ diŏh dĕ̤ng-nē̤?"
3:10 Ĭ éng gōng: "Nguāi diŏh huòng diē, tiăng-giéng Nṳ̄ siăng-ĭng. Ĭng nguāi sê ló-tā̤, nguāi cêu giăng, cāu kó̤ kók."
3:11 Siông-dá̤ gōng: "Diê-nè̤ng gâe̤ng nṳ̄ gōng, nṳ̄ sê ló-tā̤ nĭ? Nguāi sū mêng nṳ̄, ng-tĕ̤ng siăh hiā chéu gì guōi-cì, nṳ̄ ô siăh mŏ̤h?"
3:12 Ciā nè̤ng gōng: "Nṳ̄ kĕk ciā cṳ̆-niòng-nè̤ng sé̤ṳ nguāi, puói-hăk nguāi, ĭ dò̤ ciā chéu gì guōi-cī ké̤ṳk nguāi, nguāi cêu siăh."
3:13 Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu muóng cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Nṳ̄ ciŏng-gì ciŏng-uâng có̤ nĭ?" Ĭ éng gōng: "Sê ciā siè iū-hĕ̤k nguāi, nguāi ciáh siăh."
3:14 Ià-huò-huà Siông-dá̤ gâe̤ng siè gōng: "Nṳ̄ gé-iòng có̤ ciā dâi, nṳ̄ bī hṳ̄ sâ̤ lĕ̤k hé̤ṳk, báik séu, dék-dék sêu có gó dâe̤ng. Nṳ̄ diŏh sāi bók-lō̤6 giàng diô, siŏh sié siăh ŭng-dìng.
3:15 Nguāi buóh sāi nṳ̄ gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng giék-siù, nṳ̄ gì hâiu-iô gâe̤ng ĭ gì hâiu-iô iâ ciŏng-uâng. Ĭ hâiu-iô buóh páh-siŏng nṳ̄ gì tàu, nṳ̄ buóh páh-siŏng ĭ gì kă-âu-dăng."
3:16 Bô gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Nguāi dék-dék sāi nū dái-sĭng cêng kū, tiĕng-iōng kék-kŭi. Nṳ̄ â̤ siōng-muô nṳ̄ dòng-buŏ, dòng-buŏ â̤ guāng dék nṳ̄."
3:17 Bô gâe̤ng Ā-dŏng gōng: "Ĭng nṳ̄ ô tiăng nṳ̄ lō̤-siēu gì uâ, siăh Nguāi sū mêng nṳ̄ mŏ̤h siăh gì guōi-cī, dê ĭng nṳ̄ iâ sêu có. Nṳ̄ dék-dék siŏh-sié-nè̤ng lò̤-kū, siăh ciā dê lā̤ chók-sāng gì nó̤h.
3:18 Ciā dê buóh săng chié-chāu cêng sâ̤, nṳ̄ sū siăh gì cêu sê chèng lā gì chái.
3:19 Dék diŏh gâng làu muāng méng, ciáh â̤ dáik ciā sū siăh gì nó̤h, dīng gáu nṳ̄ gŭi diŏh tū lā̤, ĭng nṳ̄ sê iù tù lā̤ cô̤ chók lì. Nṳ̄ buōng-lài sê dìng-tū, gáu sī dék-dék diōng dìng-tū kó̤."
3:20 Ciā nè̤ng miàng ĭ lō̤-siēu Hâ-uă, ĭng ĭ sê ék-chiék sĕng mìng gì niòng-nā̤.
3:21 Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu tá̤ Ā-dŏng lièng ĭ lō̤-siēu có̤ lā puòi ĭ-siòng ké̤ṳk ĭ sê̤ṳng.
3:22 Ià-huò-huà Siông-dá̤ gōng: "Ciā nè̤ng â̤ biêng-biék siêng áuk, chiông Ngō̤-că̤ siŏh-iông. Dăng miēng-dék ĭ chiŏng chiū, bô diáh sĕng-mêng chéu gì guōi-cī dò̤ lì siăh, cêu â̤ īng-sĕng."
3:23 Gó-chṳ̄ Ià-huò-huà Siông-dá̤ sāi ĭ chók Ăi-dièng huòng, gĕng-cé̤ṳng ĭ cê-gă sū chók gì tù,
3:24 dṳ̆k ciā nè̤ng chók kó̤. Bô lŏ̤h Ăi-dièng huòng dĕ̤ng biĕng siék Gĭ-lô-bĭng, gâe̤ng huōi-iêng gì giéng, sùi-ché̤ṳ diōng-dông, bā-siū sĕng-mêng chéu gì diô.


Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Cháung-sié Gé» mŭk-liŏh