Séng-gĭng/Cháung-sié Gé/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 2 Ciŏng[edit]

Dâ̤ ék Ăng-sék-nĭk. Cháung-cô̤ nàng gâe̤ng nṳ̄ lièng sāi ĭ dêu lŏ̤h Ăi-dièng huòng.

2:1 Tiĕng dê gâe̤ng sū iū gì uâng-ŭk, dŭ cô̤ siàng lāu.
2:2 Gáu dâ̤ chék nĭk Siông-dá̤ sū cô̤ gì gĕ̤ng-hŭ siàng lāu. Ĭ cī sâ̤ gì gĕ̤ng có̤ uòng, cêu lŏ̤h dâ̤ chék nĭk ăng-sék.
2:3 Ĭng cī siŏh nĭk Siông-dá̤ cháung-cô̤ cī sâ̤ gĕ̤ng-hŭ uòng siáh ăng-sék, gó-chṳ̄ cé̤ṳk-hók ciā dâ̤ chék nĭk, lĭk có̤ séng-nĭk.
2:4 Dŏng Ià-huò-huà Siông-dá̤ cô̤ tiĕng dê gì nĭk, sêu cháung-cô̤ sì-hâiu tiĕng dê gì lài-lĭk sê ciŏng-uâng.
2:5 Hṳ̄ siŏh sì dê lā̤ muôi ô chèng huòng gì chō̤-mŭk, iâ muôi săng chèng huòng gì chái, ĭng Ià-huò-huà Siông-dá muôi sāi ṳ̄ dâung lŏ̤h ciā dê, iâ dŭ mò̤ nè̤ng gĕng-cé̤ṳng,
2:6 nâ muò-ô iù dê lā̤ kī, ê̤ṳng-dĕk gáuk ché̤ṳ gì tù.
2:7 Ià-huò-huà Siông-dá̤ ê̤ṳng tù cô̤ nè̤ng, chuŏi sĕng-ké diē ĭ pé-kĕ̤ng, cêu siàng có̤ ô lìng-hùng gì uăk nè̤ng.
2:8 Lŏ̤h Ăi-dièng dĕ̤ng biĕng, Ià-huò-huà Siông-dá̤ siék lā huòng, cêu ciŏng Ĭ sū cô̤ gì nè̤ng bóng diŏh hṳ̄ diē.
2:9 Ià-huò-huà Siông-dá̤ sāi gáuk cṳ̄ng gì chéu iù dê săng chók, bô hō̤ káng, guōi-cī bô hō̤ siăh. Huòng dṳ̆ng ô sĕng-mêng gì chéu, iâ ô biék siêng áuk gì chéu.
2:10 Iù Ăi-dièng ô lā ò̤ làu chók lì ê̤ṳng-dĕk ciā huòng. Ciā ò̤ iù hŭ-uái buŏng có̤ sé dèu.
2:11 Tàu siŏh dèu miàng Bī-sáung: ciā cūi kuàng piéng Hăk-pĭ-lăk. Hiā dê-huŏng chók uòng-gĭng,
2:12 ciā dê gì gĭng sê hō̤, iâ chók dĭng-ciŏ, pék-nguŏh.
2:13 Dâ̤ nê dèu ò̤ miàng Gì-hóng: ciā cūi kuàng piéng Gū-sĭk dê.
2:14 Dâ̤ săng dèu ò̤ miàng Hĭ-dī-giék, làu diŏh Ā-sŭk dĕ̤ng biĕng. Dâ̤ sé dèu sê Báik-lăk ò̤.
2:15 Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu dái ciā nè̤ng, bóng lŏ̤h ĂI-dièng huòng sāi ĭ căi-cé̤ṳng káng-siū.
2:16 Ià-huò-huà Siông-dá̤ mêng ĭ gōng: "Huòng-diē gáuk chéu gì guōi-cī, nṳ̄ sùi-é muōng siăh,
2:17 nâ ciā biék siêng áuk chéu gì guōi-cī, nṳ̄ ng-tĕ̤ng siăh, ĭng nṳ̄ siăh gì nĭk-cī, nṳ̄ dék-dék sī."
2:18 Ià-huò-huà Siông-dá̤ gōng: "Ciā nè̤ng dăng gṳ̆ ng sê hō̤. Diŏh cô̤ siŏh ciáh puói-ngēu bŏng-câe̤ ĭ."
2:19 Ià-huò-huà Siông-dá̤ sāi tù có̤ dê lā̤ gáuk cṳ̄ng gì séu, gâe̤ng tiĕng lā̤ gì cēu, cêu dái lì ciā nè̤ng méng-sèng, káng ciā nè̤ng miàng ĭ sié-nó̤h, cêu bìng ĭ sū miàng cī sâ̤ ô uăk-miâng gì nó̤h, ciā miàng cêu diâng diŏh.
2:20 Ciā nè̤ng tá̤ cī sâ̤ tàu-săng, buŏi-cēu, iā-séu, dŭ hô̤ lā miàng, nâ ciā nè̤ng gó mò̤ puói-ngēu bŏng-câe̤.
2:21 Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu sāi ciā nè̤ng káung cêng diŏh, chṳ̄ ĭ siŏh dèu hiĕk-gáuk, cêu kĕk nṳ̆k buō muāng hiā ôi-ché̤ṳ.
2:22 Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu ciŏng iù ciā nè̤ng sū chṳ̄ gì hiĕk-gáuk cô̤ lā cṳ̆-niòng-nè̤ng, dái ĭ lì ciā nè̤ng lā̤.
2:23 Ciā nè̤ng gōng: "Cuòi sê nguāi gáuk dṳ̆ng gì gáuk, nṳ̆k dṳ̆ng gì nṳ̆k. Ĭng ĭ sê iù dòng-buŏ-nè̤ng lā̤ chṳ̄ chók, diŏh chĭng ĭ có̤ cṳ̆-niòng-nè̤ng."
2:24 Gó-chṳ̄ nè̤ng dék-dék liê bâ-nā̤, hó̤-hăk ĭ gì lō̤-siēu, siàng có̤ siŏh tā̤.
2:25 Hŭ-chă̤ lâng gā nè̤ng, chiáh-sĭng ló tā̤, iâ mò̤ siēu-lā̤.


Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Cháung-sié Gé» mŭk-liŏh