Séng-gĭng

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Séng Gĭng Sĭng Gô Iók Ciòng Cṳ̆ (Hók-ciŭ Tū-kiŏng)  (1908) 
Eastern Min (language code: cdo) version of the Holy Bible, written in Foochow Romanized.
  • 中文:《圣经》的闽东语(语言代码:cdo)版本,用福州话罗马字(平话字)书写。
Séng-gĭng Ciòng-cṳ̆

SÉNG GĬNG CIÒNG CṲ̆ MŬK-LIŎH[edit]

GÔ-IÓK[edit]

SĬNG-IÓK[edit]

External links[edit]