აღწერა სამეფოსა საქართველოსა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
აღწერა სამეფოსა საქართველოსა
ავტორი: ვახუშტი ბატონიშვილი


შინაარსი[edit]

 1. მკითხველთათჳს სიტყუა რაჲსათჳს არს შრომა ესე
 2. ზნენი და ჩვეულებანი საქართველოსანი
 3. საქართველო - ივერია -გიორგია
 4. საქართველოს ძველი ისტორია
 5. საქართველოს ძველი ისტორია: ბაგრატიონთა მეფობა
 6. უწყებულება მკითხველთათჳს
 7. აღწერა აწინდელისა ქართლისა
 8. ცხორება და ქმნულება მეფეთა ქართლისათა
 9. აღწერა ჰერეთისა, კახეთისა და კუხეთისა, კუალად თუშეთისა და დიდოეთისა
 10. მთავართათჳს კახეთისათა
 11. ცხორება აწინდელთა მეპატრონეთა კახეთისათა
 12. აღწერა აწინდელისა ოვსეთისა ანუ კავკასიათა შინათა
 13. აღწერა საჩინოთა ადგილებთა სამცხე-საათაბაგოსი
 14. ცხორება სამცხე-კლარჯეთისა
 15. აღწერა ეგრისის ქუეყანისა, ანუ აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა
 16. ცხორება ეგრისისა, აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა
 17. ქრონოლოგიური ცხრილი