სვანიძე მიხეილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1964 მიხეილ სვანიძე - ჩილდირის (ახალციხის) საფაშოს დაარსების ისტორიიდან 1964-3 - მაცნე ტექსტი
1965 მიხეილ სვანიძე - საყურადღებო წყარო საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის 1965-3 - მაცნე ტექსტი
1965 მიხეილ სვანიძე - ლალა მუსტაფა ფაშას ლაშქრობა ამიერკავკასიაში (1578 წ.) 1965 - თსუ შრომები - ტ.116 ტექსტი
1966 მიხეილ სვანიძე, სერგი ჯიქია - საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ისტორიიდან 1588-1590 წწ. 1966-6 - მაცნე ტექსტი
1967 მიხეილ სვანიძე - ოსმალთა სახელმწიფოს მიწათმფლობელობისა და მიწათსარგებლობის კანონები, შედგენილი აინი ალის მიერ, წელი 1018 (1602), მთარგმნელი ჰადიე თუნჯერი, ანკარა, 1962, 262 გვ. (რეცენზია) 1967 - თსუ შრომები - ტ.118 ტექსტი
1967 მიხეილ სვანიძე - სამცხე-საათაბაგოს ადმინისტრაციული დაყოფა და სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობა "გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის" მიხედვით 1967 - თსუ შრომები - ტ.121 ტექსტი
1970 მიხეილ სვანიძე - სიმონ I-ის ოსმალეთთან ურთიერთობის ზოგიერთი თარიღის დაზუსტებისათვის 1970 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი I -
1971 მიხეილ სვანიძე - საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან XVI-XVII სს. 1971 - სვანიძე მიხეილ - საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან -
1972 მიხეილ სვანიძე - მუსტაფა სელანიქის "ისტორიის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის 1972 - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II -
1976 მიხეილ სვანიძე - ბასიანის ლივას 1579/80 წლის კანუნ-ნამე 1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I -
1976 მიხეილ სვანიძე, ჯემშიდ გიუნაშვილი - შაჰ-აბასი (ისტორიული დოკუმენტებისა და მიმოწერის კრებული), გამოსცა დოქტორ აბდოლჰოსეინ ნავაიმ, ტ.I,II, თეირანი, 1973 წ., 1974 წ. (რეცენზია) 1976-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ცისანა აბულაძე, მიხეილ სვანიძე - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის ახალი თურქული წყარო 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 მიხეილ სვანიძე - "ქათიბ ჩელების ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ", თურქულიდან თარგმნა, შესავალი შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გიული ალასანიამ, რედაქტორი სერგი ჯიქია, თბ. 1978 (რეცენზია) 1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 მიხეილ სვანიძე - საქართველო-ოსმალეთის ისტორიის ნარკვევები (XIV-XVIII სს.) 1990 - სვანიძე მიხეილ - საქართველო-ოსმალეთის ისტორიის ნარკვევები -