Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897)/В/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Образцы мордовской народной словесности. Выпускъ I. Мокшанскія пѣсни.  (1897) 
Авторхне: Мокшетъ, edited by Евсевьевъ, Макаръ Евсевьевичъ
13-це морась
Образцы мордовской народной словесности. Выпускъ I. Мокшанскія пѣсни. — Казань, типо-литографія Императорскаго университета, 1897. — с. 17—18

[ 17 ]

XIII.
1.

Вај сукат, сукат Кл́икофкан́ с́т́ир́т́н́ӓ,
С́ӓ Ќл́икофкаста Л́ован́ Агун́ӓс́,
Сон славушаста мар́ен́ салајн́ӓс́.
Мар́т́н́ен́ салаз́ен́ сукас́ ко т́из́ен́?

1.

Ахъ плохи, плохи Куликовскія[1] дѣвки,
Съ той Куликовки Лёвина Агуня,
На Славущахъ[2] яблоки воровавшая.
Укравши яблоки, она куда ихъ дѣла?

5.

Ожа потмзы̃нза сукас́ мараз́ен́.
Л́ис́ест с́ел́мы̃нза Нусад эр́ајэн́т́
Кос́кы̃за кӓл́ец — рузт́и азы̃з́ӓ,

5.

Въ рукава свои она сложила.
Лопнуть-бы глазамъ жителю Усада[3]
Отсохнуть-бы его языку, — онъ русскому сказалъ.

[ 18 ]

Кодак азы̃з́ӓ — рузы̃с́ кундаз́ӓ.
Фталу мар́афн́ес́т́ Агун́ кӓд́ензы̃н,

Какъ только онъ сказалъ, — русскій ее поймалъ.
Связали назадъ у Агуни руки,

10.

Кшн́ис кавады̃ндас́т́ Агун́ п́ил́гы̃нзы̃н;
Колма лафкан́ в́ел́ф Агун́ јотафты̃з́,
Н́ил́ц́ӓ лафкат́и Агун́ озафты̃з́,
Нил́ц́ӓ лафкаса Алдаќим шчен́ац.
— «Здоров, Агун́а, здорова ујв́ес́!

10.

Заковали въ желѣзо у Агуни ноги.
Черезъ три лавки Агуню провели,
Въ четвертую лавку Агуню посадили.
Въ четвертой лавкѣ сидитъ ея дядя Евдокимъ.
— «Здравствуй, Агуня, здравствуй, родная!

15.

Сај т́алы̃т́ мол́т́ӓ п́ӓлы̃н ашчем́ӓ.»
— «Мол́мас́ мон мол́ан — ы̃р́вакс т́амак макс,
Кут́ и макссамак — коз́а вастан́ас,
С́оры̃да с́оры̃с — с́оры̃ц саты̃за,
Пазарда пазарс — салн́ац саты̃за,

15.

Въ наступающую зиму пріѣжай ко мнѣ гостить.»
— «Пріѣхать-то я пріѣду — только замужъ не выдай.
А если и выдашь, то въ богатое мѣсто,
Чтобъ отъ хлѣба до хлѣба — хлѣбъ ихъ доставалъ,
Отъ базара до базара соль ихъ доставала.

20.

Појлада појлас — појлац саты̃за.»

20.

Отъ пойла до пойла — пойло ихъ доставало.»

Ст. Пшенево.

  1. Куликовка — мордовское село Инсарскаго уѣзда.
  2. Праздникъ въ день обновленія храма съ ярмаркой.
  3. Усады — село Инсарскаго же уѣзда.