Page:Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897).djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 17 —

10.

Кат́ и эл́сы̃нза — јоф́с́и ајаш м́ӓл́сы̃нза;
Иҥгы̃л́енза с́т́афт л́еҥгакс олгы̃н́ уж́енза,
Уж́ен́асы̃нза суды̃н́ ќӓр́ен́ н́ур́амн́ац,
Н́ур́амн́асы̃нза сон́ пуланзы̃н-валы̃нзы̃н;
Син́ эзы̃ст ашкы̃тф п́иж́ӓ јожа т́акан́ац.

10.

Хотя и въ подолѣ — но вовсе не въ мысляхъ у ней.
Предъ ней стоятъ изъ лутошекъ сдѣланныя козлы ея.
На козлахъ изъ лубка сдѣланная зыбочка ея.
Въ зыбочкѣ — ея тряпки-лоскутки.
Въ нихъ завернутъ ея маленькій ребеночекъ,

15.

— «Мон т́ут́у бал́у, м́ӓр́ган бал́-бал́у.
Тон с́т́ир́н́ӓ ул́ат маз́и л́емнӓ Ол́она,
Соран́ӓ ул́ат — маз́и л́емн́ӓ Сав́ел́н́ӓ.
Азы̃т́ Сав́ел́н́ӓ, ќит́ ал́ан́т́ӓ—т́ӓр́ан́т́ӓ?»
— «Мон́ т́ӓр́ан́ез́ӓ — сука С́ин́кан́ Малан́ӓс́,

15.

— «Тютю-балю, я скажу — баль-балю!
Если ты дѣвочка — красивое имя твое — Олена,
Если ты мальчикъ — красивое имя твое — Савельюшка.
Скажи-ка, Савельюшка, — кто твои отецъ и мать.*
— «Моя матушка — Синькина Маланья,

20.

С́ин́кан́ Малан́ӓс́ — равд́ж́а ц́иган аван́ӓс́,
Мон́ ал́ан́ез́ӓ — п́ин́ес́ Лајм́ен́ Макс́им́ес́.
Лајм́ен́ Макс́им́ес́ — ш́ит́ алашан́ салајн́ес́,
Шит́ алашан́ салајн́ес́ — в́ет́ уты̃мы̃н́ грабајн́ес́.»
— «Азы̃т́-ка Сав́ел́ ќр́осн ал́ат́н́ен́—т́ӓр́ат́н́ен́?»

20.

Синькина Маланья — черная цыганка.
Мой батюшка — Лайминъ Максимъ,
Лайминъ Максимъ — днемъ коней крадущій,
Днемъ коней крадущій — ночью клѣти грабящій.»
— «Скажи-ка, Савельюшка, — кто твои крестные отецъ и мать?*

25.

— «Мон́ ќр́осн ал́ан — ул́ц́ан́ налќи ц́орат́н́ӓ;
Кр́оснај т́ӓр́ан́ӓ — ул́ц́ан́ морај с́т́ир́н́атн́ӓ.»

25.

Мои крёстные отцы — на улицѣ играющіе парни,
Мои крёстныя матери — въ хороводѣ поющія дѣвицы.*

Ст. Пшенево.
 


XIII.
1.

Вај сукат, сукат Кл́икофкан́ с́т́ир́т́н́ӓ,
С́ӓ Ќл́икофкаста Л́ован́ Агун́ӓс́,
Сон славушаста мар́ен́ салајн́ӓс́.
Мар́т́н́ен́ салаз́ен́ сукас́ ко т́из́ен́?

1.

Ахъ плохи, плохи Куликовскія[1] дѣвки,
Съ той Куликовки Лёвина Агуня,
На Славущахъ[2] яблоки воровавшая.
Укравши яблоки, она куда ихъ дѣла?

5.

Ожа потмзы̃нза сукас́ мараз́ен́.
Л́ис́ест с́ел́мы̃нза Нусад эр́ајэн́т́
Кос́кы̃за кӓл́ец — рузт́и азы̃з́ӓ,

5.

Въ рукава свои она сложила.
Лопнуть-бы глазамъ жителю Усада[3]
Отсохнуть-бы его языку, — онъ русскому сказалъ.


  1. Куликовка — мордовское село Инсарскаго уѣзда.
  2. Праздникъ въ день обновленія храма съ ярмаркой.
  3. Усады — село Инсарскаго же уѣзда.