Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Objaśnienie skróceń

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich

Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski


[ 13 ]
OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ


najczęściéj w tém dziele używanych.


[ 14 ]|-
akad. akademia.   inst instytat.
al. alias, inaczéj. izr. izraeliei, izraelski,-a,-e.
al. alias, inaczéj. izr. izraeliei, izraelski,-a,-e.
analf. analfabeci, nieumiejący czytać. jarm. jarmark.
apt. apteka. J. Ch. Jezus Chrystus.
art. artykuł. jez. jezioro.
bisk. biskup, biskupi,-a,-e, biskupstwo. jęz. język.
brz. brzeg. j.w. jak wyżéj.
c., cent. cent austryacki. k., kop. kopiejki.
chrz. chrześcianie. Kal. Kalendarz.
c. k. cesarsko-królewski. kapl. kaplica.
cm. centimetr. kat. katolik, katolicki,-a,-e.
cz. część. kil. kilometr.
czet. czetwiert. kl. klasa.
czyt. czytaj. kob. kobiéty.
d., dm., dom, domy. kol. kolonia.
dek. dekanat. kom. cel. komora celna.
dł. długi,-a,-e, długość. kop. kopiejki.
dł. g. długość geograficzna. kośc. kościół.
domin. dominium. kr. król, krajcar.
dr. drewniany,-a,-e. król. królewski,-a,-e; królestwo.
druk. drukowany,-a,-e. Król. Pol. Królestwo Polskie.
dr. żel. droga żelazna. ks. książę.
dyec. dyecezya. kś. ksiądz.
dz., dzies. dziesięcina. kw. kwadratowy,-a,-e.
Dzien. Dziennik. l., ludn. ludność.
emfit. emfiteuza. lit. litewski,-a,-e.
ew., ewang. ewangelik, ewangelicki,-a,-e. łac. łacina.
excl. exclusive, wyłącznie. łot. łotewski,-a,-e.
f. fenig pruski. M. Mały,-a,-e.
fabr. fabryka. mad. madziarski,-a,-e.
fil. filia. men. menonici.
fl. floren, złoty reński. męż. mężczyźni.
folw. folwark. m. i. między innemi.
fr. frank, francuski,-a,-e. mil. milion.
Gal. Galicya. mk. mieszkańcy.
Gaz. Gazeta. mko miasteczko.
gimn. gimnazyum. mm. millimetr.
gł. głęboki,-a,-e. mr. mórg.
gm. gmina. mrk. marka (niemiecka moneta).
gr. kat. greko-katolicki,-a,-e. mt. metr.
gub. gubernia, gubernialny,-a,-e. mur. murowany,-a,-e.
ha. hektar. n. nad.
hr. hrabia, hrabstwo. N. Nowy,-a,-e.
i i. i inne. nal. należy.
incl. inclusive, włącznie. Nadw. Nadwiślańska (dr. ż.)
nied. niedaleko.   st. tel. stacya telegraficzna.
niem. niemiecki,-a,-e. stul. stulecie
n. p. m. nad powiérzchnią morza. stwo starostwo.
n. s. nowego stylu sz., szer. szeroki,-a,-e; szerokość.
ob. obacz. sz., sześc. sześcienny,-a,-e.
obr. obraz sz. g. szerokość geograficzna.
odl. odległy,-a,-e; odległość. szk. szkoła.
odn. odnowiony,-a,-e. szl. szlachecki,-a,-e.
okr. okrąg. Szl. Szląsk.
os. osada. szp. szpital.
Pam. Pamiętnik. Ś., Św. Święty,-a,-e.
par. parafia, parafialny,-a,-e. t. tom; tonna.
płd. południe. tal. talar.
płn. północ. tm. tamże.
pobl. pobliski, w pobliżu. t. n. tegoż nazwiska.
pol. polski,-a,-e. tys. tysiąc.
poł. położony,-a,-e. u. gm. urząd gminny.
półw. półwysep. um. umarł.
por. porównaj. uniw. uniwersytet.
pow. powiat. ur. urodził się.
prawosł. prawosławny,-a,-e. v. vel, albo; von.
prod. produkcya. vol. volumen, tom.
pryw. prywatny,-a,-e. w. wiek; wiorsta.
przyl. przyległości. W. Wielki,-a,-e.
przyst. przystań, przystanek. w. a. waluty austryackiéj
przyw. przywiléj Wiad. Wiadomości.
p. w. pod wezwaniem. W. Ks. P. Wielkie Księztwo Poznańskie.
r. rok. wł. włóka.
ref. reformowani (ewangelicy). wł., włas. własność.
reg. regencya. właś. właściwie.
rob. robotnicy. włośc. włościanie, włościański,-a,-e.
rodz. rodzina. woj. województwo.
roln. rolnik,-cy. wsch. wschód, wschodni,-a,-e.
ross. rossyjski,-a,-e. wś. wieś
rs. rubel srébrem. wyd. wydanie.
rz. rzéka. wym. wymawiaj.
rz.-kat. rzymski-katolik,-cy. wys. wysoki,-a,-e, wysokość.
rząd. rządowy,-a,-e. wyst. wystawiony,-a,-e.
saż., sąż. sażeń, sążeń. wzn. wzniesiony,-a,-e.
s. gm. sąd gminny. zach. zachód.
s. s. starego stylu. zał. założony,-a,-e.
st. stopa; stacya; stopień. zaśc. zaścianek.
St. Stary; Sanct. zbud. zbudowany,-a,-e.
staroż. starożytny. złr. złoty reński w. a.
st. dr. ż. stacya drogi żelaznéj zm. zmarł,-y,a.
stol. stolica. zw. zwany,-a,-e.
st. p. stacya pocztowa. źr. źródło
str. stronnica.


Nie wymieniamy tu naturalnie skróceń przypadkowo użytych lub łatwiéj zrozumiałych.