Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Dzieła i czasopisma

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich

Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski


[ 15 ]
DZIEŁA I CZASOPISMA


najczęściéj cytowane w tekście bądż przez nazwisko autora, bądż przez podane tutaj skrócenia.


Adamy H. Die Provinz Schlesien. Wrocław 1873,
Afanasiew D. Materijały dlia geografii i statistiki Rossii, Petersburg 1861,
Ath. Atheneum (wileńskie), 1841 — 1848.
Beauplan Déscription de l'Ukraine, 1665.
Bibl. Oss.. Biblioteka Ossolińskich (czasopismo) 1842 — 44.
Bibl. Warsz.. Biblioteka Warszawska, 1841 — 1880.
Bienenstamm H. Geographischer Abriss der drei deutschen Ostsee - Provinzen Russlands, Ryga 1826.
Bobrowski P. Materijały dlia geografii i statistiki Rossii, Petersburg 1863.
Büsching. Geografia Królestwa Polskiego, Lipsk 1768.
Cenowa dr. Skarb kaszubo-słowiańskiéj mowy, Świecie 1866.
Długosz Liber beneficiorum.
Echard. Dykcyonarz geograficzny, Warszawa, 1782.
Enc. kośc. Encyklopedya kościelna, Warszawa od 1876.
Enc. Org. Encyklopedya powszechna S. Orgelbranda w 28 tomach, Warszawa.
Enc. Org. mn. Encyklopedya powszechna S. Orgelbranda w 12 tomach, Warszawa.
Enc. roln. Encyklopedya rolnictwa, Warszawa.
Unc. Ungra. Encyklopedya ogólna wiedzy ludzkiéj w 12 tomach, Warszawa.
Funduklej. Statisticzeskoje opisanije kijewskoj gubernii, Petersb. 1852.
Grabowski A. Kraków i jego okolice, 1844.
Gwagnin Sarmatiae Europeae descriptio.
Jaroszewicz. Obraz Litwy.
Kętryński Nazwy miejscowe polskie Prus zachodnich, wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi, Lwów, 1880.
Kłosy Kłosy (czasopismo) Warsz.
Knie. Dykcyonarz Szląska pruskiego, po niem., Wrocław 1845.
Kolberg O. Lud.
Korejwo. Materijały dla geografii i statistiki Rossii, Petersburg 1861.
Korzistka. Geografia Szląska Austryackiego i Morawii (po niemiec.)
Krasiński J. Opisanie Polski z w. XVI.
Kraszewski J. J. Litwa.
Kromer. Polonia, sive de situ, populis etc.
Kummersberg. Administrativ-Karte von Galizien, Lodomerien etc. 1855.
Lachnicki. Statystyka gubernii litewsko-grodzieńskiéj, Wilno 1817.
Malte Brun. Tableau de la Pologne.
Manteufell G. Inflanty Polskie, Poznań 1879.
Marczyński Stat., top. i hist. opisanie gub. podolskiéj, Wilno, 1820—23.
Plater Opisanie jeogr. hist. stat. W. Ks. P., Paryż 1941.
Pol W. Północny Wschód Europy i Hydrografia Polski.
Połujański Opisanie lasów i t.d.
Przewod. nauk i lit. Przewodnik naukowy i literacki, miesięczny dodatek do Gazety lwowskiéj.
Pusz. Geognostyczny opis Polski.
R. G. K. Reczniki gospodarstwa krajowego, Warsz. 1842—61.
Rieger Czechy, ziemia i naród, po czesku.
Rodecki Obraz geogr. stat. Król. Polskiego, 1830, Warsz.
R. T. N. K. Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1817—61).
R. T. P. N. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Warsz. (1803—30).
[ 16 ]
Rzączyński Historia naturalis curiosa.
Siemienow. Słownik geograficzno-statystyczny Cesarstwa Rossyjskiego (bez Król. Polskiego) po rossyjsku, Petersburg.
Słowaczyński Polska w kształcie dykcyonarza.
Spraw. kom. fizyogr. Sprawozdania komisyi fizyograficznéj Akademii Umiejętności, Kraków.
Starowolski Polonia, nunc denuo recognita et aucta.
Star. Polska Starożytna Polska Balińskiego i Lipińskiego, Warszawa.
Staszic O ziemiorodztwie Karpat.
Stecki T. J. Wołyń.
Stołpiański N. Diewiat' gubernij zapadno-russkaho kraja, Petersb. 1866.
Stuckenberg. Hydrographie des russischen Reichs.
Stupnicki Najonowszy Skorowidz pocztowy Galicyi, Lwów 1877.
Syrokomla. Niemen od żródeł do ujścia.
Sznajder A. Encyklopedya Galicyi, kilka zeszytów,
Szulc D. O Pomorzu Zaodrzańskiém.
Święcki. Opis starożytnej Polski.
Tatomir Geografia fizyczna i historyczna Polski oraz Geografia Galicyi.
Toeppen Geographie Preussens.
Tyg. ill. Tygodnik illustrowany (czasopismo), Warszawa od 1859 r.
Tyszkiewicz. Opis powiatu borysowskiego i Brzegi Willi.
Voigt Geschichte Preussens.
Zarański Geograficzne imiona słowiańskie, Kraków 1878.
Zieliński Materijały dlia geografii i statistiki Rossii, Petersb. 1865.
Zinberg. Skorowidz Królestwa Polskiego, Warsz. 1878.
Monografij specyalnych tutaj nie podajemy, tylko pod odpowiedniemi artykułami.
Rękopicy i inne dzieła, z których korzystaliśmy, wymienimy przy końcu Słownika.