Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/258

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Katol. Pa.weł,wtedy bez wiedzybiskupa, przy- .łał ttJ. starosta gniewski Achacy Czema luter": 8kiego swojego ka.znodzieję. Przez całe 42 lat chodzili parafianie na jego nabożeń.two, wcale nie wiedząc, że trwali w odstępstwie. Dopiero za biskupa Rozrażewskiego został ko- iół przywrócony katolikom r. 1596 Okoli- ca. zyzna, prowadzi znaczny handel zbożem. Polski ba.nk ludowy, założony] 866 r., w 1879 1', licl;yl 214 członków, brał 8-9%, deponen- tom dawał 6%, miał obrotu 92744 marek. W okolicy B. starożytnicy odnajdują 1lI'ny gro- bowe (odol'lobnione). Kś. P. Bob... B/lb,', nazwa pospolitego niegdy, dzi rzadkiego bardw zwierzęcia, dała początek wielu na:lowom miejscowYłn tudzież nazwiskom IUltzi, od których poszły znowu nazwy miejscowe. Nie zawsze pJ;zeto nazwa taka jak Bobrowo stanowi dowód ist- nienia bobrów w danej okolicy. grl'ż moie hyr ona t.ylko pamiątką nazwiska pierwRz('go osadnika. Bóhr, J.) mko, pow.sieński, nad rz. t. n" przy drodze z Borysowa do OrRzy, o 100 w. od Sienna, ma duży murowany kościół ImtoI., 1760 fundowany przez Igu. Ogińskiego. 'fenże Ogiński wyjednał dla.B. u Augusta III prawo magdeburskie: przywilej z r. 1762. R. 1857 było tu ] 151 mk., wtem 721 izr. Jarmark je- den do roku. Parafia katol. dekanat.u SioIl- skiego, liczy 157 dusz. Kościół pod wezw. Imienia N. P.}f. Czyt. "Tyg. III." z roku 1873, Nr. 273. 2.) B., Wf!, pow. radomyski, nad rz. t. n., o 27 w. od Czarnobyla. Mieszk. 266 pra.wosł., należą do maksymowieckiej pa- rafii. Ziemi 1411 dzies., zupełnie pokrytej lasem i błotem. Mieszkańcy trudnią się le- i!nym przemysłem. 'W-łasność rządowa; za- rza,dgminny we wsi rakRymowicach, policyjny w Czarnobylu. Kl. Przed. Bóbr, rz., ob. Biehl'za. (W Enc. Org. myl- nie podana III 822 poraz drugi, krótko i ?: bł- dami, jakby odrębna rzeka). Bóbr,!.) rzeka, lewy dopływ Berezyny, wypływa z błota otoczonego wzgórzami nieda- leko wsi: Wołożnicy i Harliki, w pow. sień- skim, przebiega około 100 wiorst i naprzcciw folwarku Murawka, wpada do J3erezyny. Do- lina B. nizka i w nicktórych miejscach trzęsa- wiska, zawiera w sobie grube pokła,dy rudy żelaznej. W dawniojszyeh Jatach bylo nad tą rzeką wiole bobrów, od których otrzymała swe nazwisko. Stuckenberg w dziele" Hydrographie des rU8sischen Reiches" wspomina o bobrach nad rz. .Bóbr; dzisiaj zaś prawie nigdzie się nie napotykają. W miasteezku Krupce gub. mo- hylewskiej na Bobrze są młyny, w których się pytJuje najdelikatniejsza mąka pszenna i pod nazwiskiem krupeckiej lub krupczatki rozwozi Rię do główniejllzych mialIt. Przy ujściu B. do Uerezyny jest fabryka żelaza Czerniawka. Bóbr spławny dopiero na wiosnę; przyjmu- J8 :M01.ęz lewej 8tronr i Naczę z prawej. Cłb. .) 8, czyli Bobl'YJ.:, l'?:eka, dopływ rzeki Uszy z prawej strony, w powiecie radomy- skim; Bóbr, rzeczka w wielkiem kskstwie poznań- skiem, płynie w całej swojej długości przez powiat odolanowski i wpada do Prosny . Bobr, ob. Bob1'awa. Bobranie, ob. Bohoranie. Bobrawa, Bóhr, niem. Bober, rz., najważ- niejszy z lewych dopływów Odry, 29 mil dłu- ga, ma źródło w górach Olbrzymich, pod Reh- hornbergiem, niedaleko Kamieniogóry, na wy- fokol1ci 2414 !it. npm.; ujście pod Krosnem na 11 Hi st. npm. Z lewej st,rony przyjmuje rzeki Lomnitz, Zacken, Queis, Tschirne; z prawej Zieder, T..aessig, małą B., Szprotę i Briesnitz (według geografii Adamicgo). Brzeg'i ma nis- Jde, często więe r07.lcwa i okolice pustoszy. ad B. lezą miasta: Kamieniogóra, .Teleniogóra, Lwów, Bolesław, Szprotów. F. S. Bobrawiallie, oh. Bohrwanie. lIobrecki I.owiat, B6hrczańsN, ob. Bóhrl.:a. Bobrek, WI1 i folw., pow. radomski, gmina i par. Stl'omice. Znajduje tu się gorzelnia. W 1827 r. było 2:J dm. i 204 mk., obecnie 29 dm., 266 mk., MO morg dworsko i 594 włośc. ziemi. lJobrek, 1.) gÓI'II,'1 i dolny (z Bobrownikami i Lęgiem). wś, p. chL'zanowski, o 6 kil. od Oświę- cimia, nad WiRłą, przy Ramej dr. zel. ces. Fer- dynanda, która tu most przez Wisłę przerzu- ciła, niedaleko granicy s7.llskiej, ma rozlegoło- ści 2564 mOl'g., wtem 1342 m. lasu, 156 dm., 882 mk., kośeiół paraf. w miejscu; w glebie pszennej, bardzo urodzajnej; piękny pałac i ogród. Niegdyś był tu zamek obronny i służył za przytułek rozbójnikom, z których w początkach panowania Zygmunta lU oczyszczono tę oko- licę. Konfederaci barscy mieli tu mocne sta- nowisko. Parafia katolicka B. dek. nowogór- skiego liczy wiernych 3724, obejmuje wsie: B., Gromiec, Gor1,ów, Chełmek, ł.ęk i Ostl'O- pole. ?) B., wś, pow. dąbrowski, tuż obok st. p. Za.bno, w par. rz. kat. Odporyszów. 3.) n., przysiołek wsi Zawady. Bobrek, Bóbj'k:a, wieś, pow. cieszyński, na SzląAku austr., w par. katol. Cieszyn, ma szko- łę ludową" roz1. morg' 1335, ludno 984. Bobrek, WH i dobra, pow. bytomski, par. katol. ficchowiee, kopalniami węgla kamien- nego i galmanu; st. dr. żel. z Bytomia do Gli- wic, o ;1 kil. od Bytomia. Bobrek, 1.) Bobrza, inaczej BolJ1'zyca lub Trllpieniec, rzeka, bierze początek w górach le- śnictwa rządowego Samsonów, w pow. kiele- ckim. Z początku ma nazwiiko Bobrek; potem przyją.wszy wody ró;i;nych ma.łych st,rumieni, płynie od wschodll ku zach.; od wsi Bobrza skręca się ku połud. i płynie do wsi MWdziana- G6ra. N a przest,rzeni tej dOłlta.rc2& Biły poru-