Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/257

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


stej górze, nadał w 1370 r. król Ludwik sio- strzeńcowi swemu Władysławowi ks. Opol- skiemu, wraz z innemi grodami lennem pra- wem. Lecz gdy tenże najf'źdźał miasta i ku- pców jadących obdzierał, na ukaranie przeto lennika, wyprawił Jagiełło W 1396 r. wojsko, a zająwszy zamek bobolicki, przywrócił do ma- jętności korony. Nicwiadomo jakim sposobem wszedł później w dom Myszkowskich, a na ostatku }Ięcińskich. :Maleńki to był zame- czek, z wielką atoli śmiałością na wierzchołku prawie niedostępnej skały wzniesiony. Kształt miał nieforemny, stosownie do tego jak grzbiet góry pozwalał, baszty dwie półokrągłe, jednę w narożniku, drugą przy ścianie północnej. Dziedziniec mały, ale silną zamykany bramą. Droga do niego prowadziła po pochyłości ska- ły od strony południowej, a sam wjazd był od zachodu. Zamek ten w r. 1661 przestał być mieszkalnym, w skutek tego obrócił się W rui- nę, która przecież jest ozdobą całej okolicy i stanowi jeden z najpiękniejszych naszych krajobrazów. W 18 wieku istniał t.u wielki piec. Obecnie B. mają 27 dm., 252 mk., 352 morgów (Por. Tyg'. Illustr. T. IV 1862 str. 56, T. VII 1863 str. 14. 1874 };r. 349). Bobolice, niem. Bublitz.) na Pomorzu, w reg. koszalińskiej, na płd.-wsch. od Koszalina, 3300 mk., rybołówstwo, fabryki tkanin weł- nianych. Bobolu!!ik, niem. Boblowitz, wś i dobra, pow. głupczycki, par. katol. Branice, niedaleko rze- ki Opy. Bobor, rz., dopływ rz. Nastaszki w pow. taraszczańskim. Boborallie, Bobl'anie, Bobl'.zanie, właści wie Bohrawianie, szczep polski na Szląsku polskim, w okolicach górnego bieg'u Bobrawy, wspomi- nany przez Kosmasa pod 1'. 1086. Bobol'dzie, dwór i wieś, pow.wiłkomier- ski, par. dobejska, o 60 w. od Wiłkomierza, do Edwarda Grotkowskieg'o należące; z pała- cykiem drewnianym oraz zabudowaniami mu- rowanemi i wielkim ogTodem owocowym. Bobeszów, folw., pow. lubelski, gm. i }mr. Konopnica. Bobów, ob. Bohowo. Bobowa, mko, pow. grybowski, pod 38 o 8' I!zer. półn. 11.49 0 9' dł. wschod. od Ferro, ma 849 morg gruntu, 164 domów, 1266 mieszk., z tego 785 rz. katolików, 481 izraelit. Ko- ściół paraf bardzo starożytny, gdyż już w 1'. 1529 wyniesiony został przez Piotra Tomickie- go, bisk. krakowskiego do rzędu kolegiat z przełożonym dziekanem i 3 kanonikami. W drugim kościele BW. Zofii odbywają się także nabożeństwa.. Fundusz ubogich, którego za- łożyciel i rok założenia niewiadomy a celem uieszczenie podupadłych członkQw gminy. Majątek zakła.oowy tego funduszu składa się Słuwnik 6'rancJny Zeezyt IV. z domu, ogródka i małego kapitału, szkoła lu.. dowa jednoklasowa, urząd pocztowy B. leży na. praw. brze rzeki Biały, u stóp stromyoh pltgór- ków, przy gościńcu krajowym idąoym do Gry- bowa. W miejscu znajduje się stacya kolei tarnowsko-Ieluchowskiej (między Bogoniowi- cami a Grybowem, o 47 kil. od Tarnowa) i tar- tak wodny. Ludność, pomimo lichej gleby, trudni się przeważnie rolnictwem, takze przemysłem a mianowicie zasługują na wzmian- kę szewctwo i wyroby koronek. B. jest g'llia- zdem Bobowskich, z której Jan słynnym był za Zygmunta III rycerzem. W B. ur. się tak- e ksiądz L. ŁQtowski. M. M. Bobowa Łuka, wś, gub. witebska, nad rz. Mezą,. Bobowce, Bobestie, wś, na Bukowinie, pow. storożyni"cki, o 8 kil. od Starozyniec, z parafią grecką nieunicką w micjscu. Bobowije, ob. Pławijo. Bobowiska, wś, pow. nowo.,.aleksandryj- ski, gub. lubelska, gm. i par. }Iarkul!zów. Bobówka, znaczny prawy dopływ Białej Dunajcowej. Wypływa w obr. gm. Zalasowej w pow. tamowskim, płynie zrazu na południe przez obszar gminy Ryglic, a przyjąwszy wo- dy płynące od Kowalowego, zwraca eię ua. za- chód, płynie przez Ryglice, Uniszową, Bisto- szową, Kielanowice dolne, w których wpada do Białej. Dług'ość biegu 13 kil. Bl'. G. BobowIlia, kolonia, pow. sieradzki, gmina i parafia Szadek, odległa od m. powiatowego wiorst 24, rozległości morg 186 w posiaftaniu włościan, ludności 264, wyz. katol. Zdi. Bobownia, małe mko i majętność ziemska, w północno-zachodniej stronie pow. słuckiego, przy drodze wiodącej z Piasecznej do Kopyla, w parafii katolickiej nieświeskiej, w 3-m sta- nie policyjnym kopyIskim, w 4-m okręgu są- dowym nieświeskim, o dwie mile od history- cznego Nieświeza odległe. Był tu kościół pa. rafialny skasowany po r. 1865. B. jest wła- snością dziedziczną, Jodki, znanego okulisty, który tu się urodził i lata dziecinno spędził. Folwark ma obszaru 700 m., w glebie dobrej Bobowo, folw. pryw., pow. przasnyski, gm. Karwacz, par. Bogate, 2 dm., 16 rok. i 181 morg obszaru. B. Oku. Bobowo, niem. Bobau, wieś okazała wło. ściańska, nad szosą wiodą,oą ze Skurcza do Sta- rogardu, w pow. starogardzkim; obszaru ziemi obejmuje 5774 morgów, mieszkańców og6łem 1271 i to: katolików 1192, protestantów 71, żydów 8. W miejscu jest szkoła kilkoklaao- wał kośció katol. parafialny, poczta i stacya telegraf. Zycie polskie jest znacznie ozywione w Bobowie: od wielu lat istnieje polskie tow. rolnicze, bank pol. włościański; często urzą" . dzaj8; się pol. przedstawienia amatorskie. Kie- dy około r. 1554 umarł tu ostatni proboszcz