Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/259

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


szalnej zakładom górniczym w Samsonowie i Cmińsku, ma. szer. od 2 do 3 Bążni, głęb. od 2 do 4 stóp. Pod wsią B01r7.a znajduje się na niej most, długi 4 8:tżnie. Dalej płynie ona przez wsie: Białogon (odtąd nazywają ją Tru- pieniec), Zagrody, W oht murowana i pod wsią Wolica Lurow"ka wpada z prawego brztgu do Czarnej Xidy. Płynąc początkowo z półn. na połd., na gruntach wsi Zagrody zwraca się na południo-zach. i tym kierunkiem z małemi zmianami płynie aż do ujścia. Po większej części płynie ona płaszczyzną, w kilku miej- scach przerznięt[ wzgórzami, z których naj- znaczniejsze, pokryte lasem, znajdujlj, się pod wsią Zagrody z prawego brzegu. Koryto jej piaszczyste, bieg wody niejednostaJny, z powo- uu istniejących zakładów wodn)Tch, szer. wy- nosi '6 do 30 stóp, glębokość rozmaita, miejsca- mi dochodzi do stóp 10. Woda po kazdym na.walnym deszczu, jak równie i przy rozto- l)ach wiosennych, wzbiera. Na trakcie bitym warszawsko-krakowskim znajduje się na rzece most pod wsią Zagrody, długi przeszło 50 Btóp. Długość rzcki wynosi; 3,1 w. Wpadają do niej strumienie: Sufraganiec, z lewcj strony powyżej Białogona, Silnica poniżej Białogona. Jeziorka z prawej strony poniżej Murowanej 'Woli. 2.) D., rzeka, zaczyna się Bród mo- kra<loł leśnych w pow. będzillskim, koło wsi t. n., płynie na wschód, zrazu rowem śród lasu, następnie mija błonia i uchod7.i do Wisły, płync równolegle z Czarną Przemszą; szeroka 4 i pół stopy, długa 6 wiorst, dno z namulisk, brzegi od 1 do 4 stóp wyniosłe. Br. Ch. Bobrelina, ob. Świed. Bobrinskaja, ob. BobrYliska. Dóbrka, miasto powiatowe w Galicyi, leży nad rzeczka, Ług zwaną, która o 5 kil. na pół- noc od tego miasta. ma swoje źródło. Przez to miasto pr7.echodzi gościniec krajowy lwowsko- rohatyński, a o 7 kil. na zachód jest stacya kol. żel. lwowsko-czerniowieckiej w Chlebowi- cach wielkich, o 35 kil. od I,wowa (między Staremsiołem a Wybranówką). :Miasto to ma 2788 morg gruntu., 3580 mk., z tych 763 obrz. rzym. kat., 984 gr. kat., 55 akatolików i 1778 izraelitów. Stan czynny majątku wynosi 5907 złr., bierny zaś 800 złr., dc_chod w 1878 roku wynosił 1336 złr. 85 ct. Bóbrh, jako głów- ne miasto powiatu tegoz nazwiska, jest sie- dzibą, starostwa powiatowego, rady powiato- wej, urzędu podatkowego, należącego do obwo- dowej dyrekcyi skarbu we Lwowie; tamże znajduje się sąd powiatowy, na1eżący do sądu obwodowego w Złoczowie, i urząd pocztowy. Do sejmu kra.jowego i rady państwa wybiera to miasto wspólnie z gminami wiejskiemi a to do sejmu krajowego wspólnie z gminami sądów powia.towych Bóbrka i Chodorów; zaś do rady panstwa wsp61nie z gminami powiatów admini- stracyjnych: Kałusz, Dolina, Bóbrka. :bóbrka I posiada szkołę etatowIł męzką. Rzymsko-ka- I tolickl para!ią ma w miejscu, należącą do de- kanatu w Swirzu; pierwotny poczq,tek tejże jest nieznany, odnowioną została erekcya przez Piotra Starzechowskiego, rz. kat. arcybiskupa. lwowskiego w 1548 roku. Za w 1628 została ta parafia wcielf1ną do kolegium mansyonarzy we Lwowie. Kościół murowany został po- święcony w 1771 roku. Do tej parafii należy 12 miejscowości: Ernsdorf, Kocurów, Lu- beszka, ł,anki, Łany, Podhol'odyszcze, Rehfeld, Romanów, Sarnki, Strzałki, Spilczyn, Wołowe. W całej tej p:1l'afii liczba katolików 1791, akatolików 94, izraelitów 2200. W obrębie tej parafii znajduje się jedna szkoła główna. i IJięć szkół ludowych; w miejscowościach: RehfeM i Spi1czyn są kaplice publiczne, w któ- rych się czasami odprawia nabożeństwo. Gra- eko-katolicką parafią ma w miejscu, nalezącą, do dekanatu bobreckiego archidyecez)Ti lwow- skiej, która w :Bóbrce i filii Wołowe liczy 1'0.- zem 1292 parafian. Z zakładów przemysło- wych pol'!iada TI. tylko młyn wodny; prowadzi handel głównie wyrobami tkackiemi i przędzą. Właściciel większej posiadłości Hipolit Czaj- kowski. Powiat bobrecki lub "Bóbrka," jeden ze środkowych powiatów wschodniej Galicyi, graniczy na wschód 7. l)owiatem przemyśla.ń- skim i rohatyńskim, na południe z powia- tami rohatyńskim i żydaczowskim, na zachód z powiatem żydaczowskim, na północ z powia- tem lwowskim. Przestrzeni ma 15'7649 mil kwadr. austr. czyli 9'9958 myriametrów kw. Powiat ten przeżynają falowate pagórki, które kolo Strzel isk: wznoszą się do znacznej wyso- kości i na północ od Strzelisk łączą się z dzia- łem wód ciągnącym się na południe ode Lwo- wa. W szystkie te pagórki eoiągną, się z półno- cy . ku południowi i słuzą za koryta licznym lecz nieznacznym strumykom, dopływom nieda- lekiego Dniestru. NajznaczniejszYlll jest rze- czka Swirz, mająca swe źródło pod miastecz- Idem tegoż nazwiska, przepływająca cały po- wiat z północy ku południowi i wpadająca do Dniestru na wschód od Bukaszowiec. }fie- 8zkańców ma 56,561 w 95 osadach i 81 gmi- nach katastralnych; na gminy wypada 53334 mieszko czyli 95% całej ludności, na obszary dworBkie 2727 mk. czyli 5% całej ludności. Obejmuje dwa sądy powiatowe: w Bóbrce i Chodorowie, które należą do sądu obwodowe- go w Złoczowie. Okręgi wyborcze: do rady pallstwa wybierają obszary dworskie tego po- wiatu wspólnie z obszarami powiatu admini- stracyjnego: Rohatyn jednego delegata; gminy obierają wspólnie z gminami powiatów sldo- wych: KałU8Z, Wojnił.ów, Dolina, Boleohów, Rożnia.tów i Chodorów jednego delegata; a to obazary dworskie razem w Robatynie, zaB gm..