Immen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Immen.
Author: Eduard Smelzkop
Dialect: [[Dialekt:Oostfääls|]]
Text type: Gedichtband
Comment:

1846

:
print the whole work as book

[-7]

Immen
von
E. Smelzkop


Bronswik,
bi George Westermann.

1846.

[-6]

[-5]

En dütschen Volke tauedacht.

[-4]

[-3]

[Greeksch]

[-2]

[-1]

Under doren geiht de muse
      Un territt ör liljenkleed! --
Ut er eere schallt de lieder,
      Op er eer' et ole leed! --

[0]

[199]

Inhalt

I.

De Emmerstiddesche Blaume Seite 1
De kukkuk 3
Danklied 5
Wutte rut?! 7
De frohe muth. En bürgervereine te Bossfelle tauedacht 9
Niche? 11
Et hübsche mäken in er mölle 13
Et vöggelnest 17
Spinne, Dortjen, spinne! 19
Et geiht erbi nah gunst 21
De tewe un et hünneken 23
En Bossfellschen bürgervereine tau sinen stiftungsfeste tauedacht 24
Bijeulekenlied 27
De immen 29

II.

Bossfelle rottet et unkrut ut. En bürgervereine te Bossfelle tauedacht 31
De arme finke in bure 36
Min blaumenbeet un de zikkenbok 40
Min kranss 43


III.

Mestersank Seite 48

IV.

De speelbräuder 58
De anstännigen lüe 62
Fufzig dusent daler in er gote! 64
De dumme Hans un Fritze 67
Se snaekkt 70
Et unglükke in Kattreppeln 72
Fidel un Spitz 75

V.

Brunhilde von er Rosstrappe 79

VI.

Lisetteken halt de roggenmöhme 95
Reineke un de drei jäger 98
Et räuseken 101
De harfner un de slüngels 104
et kinneken un de geier 107
Da löppt se hen — de hasenbrahe 109
De arme Peiter 113
Leif Hänseken fällt in en born 116

[200]

De lebenstit Seite 118
Et gespenst in walle 125

VII.

Dank ohne wöre 128
Jakob un Hаnnе 129
De dogmatische strit 132
De släpers 134
Ätsch - ätsch! 133
De fräuleins 138
De tolpatsch 142
Immer slecht wedder? 145
Biddet, sau weert üch ejeben 146
Se künnt et nich laten 148
An mine leiwen bräuder 149
De frakk 151
De puter un be antjeken 153
De lütje underschied 155
De bu 157
Kort un gut 159
Hochdütsch un plattdütsch 161
Licht! 164
De glükklige un de unglükklige 165


Hinz dört et — awer Kunz nich Seite 168
Opstunt?! 170
Spräken? — oder swigen? 172
Et leiget un dreiget 173
Geistrik? 176
De dikkdrewischen lüe 180
Hei geiht te wit! 181
Et lant un et länneken 182
De slechte nahwer 184

VIII.
 Nahetokkelers.

De jesank 185
En humanitätsklup tauedacht 189
Willkomen unheil! 192
Et jewittert 194

XI.

An de Dütschen 196
Schluss 197


Drukkfehlders? 198