1550 წ. ახლო - ნუსხა სახოფო გლეხებისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი დაკარგულია. სარგის კაკაბაძეს უნახავს ბიჭვინთის საკათალიკოსო საბუთებში ბიჭვინტის საბუთები - N 082, დაწერილი თეთრ ქაღალდზე ნუსხა-ხუცურად. ის თავნაკლული და დაზიანებული ყოფილა.

გვაქვს პირები:

  • 1449-1577 გადაწერილი ს. კაკაბაძის მიერ. ფანქრით მიწერილი: "მე-XVI საუკ. შუაში" - (თ. ქართველიშვილი)
  • 1449-1675 (პირთა ანოტირებული ლექსიკონი)

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


... მართებს ამბაჲნაბარს დუდუნიას ოცი თეთრი

მართებს კთილისა დუდუნიას ოცდაათი თეთრი

მართებს მ[ა]მისბედაჲსა ოცდახუთმეტი თეთრი

მართებს მამრომაჲს დუდუნიას თუთხმეტი ნაღდი თეთრი

მართებს კუტალია აბედიას და კუკუჩიას ოცდაათი თეთრი

მართებს ქრისტეშია კუტალიას ოცი თეთრი

მართებს ბ პატი კუტალიას მამულსაჲ ოცი თეთრი

მართებს პარკაღებს ორმოცი თეთრი

მართებს გორამებსა სამოცი თეთრი

მართებს კორტიკიას ოცდაათი თეთრი

მართებს ჩიქობელსა ხუ[თ]მეტი თეთრი

მართებს მ[ა]მისახარს სანაკიას ორმოცდახუთმეტი თეთრი

მართებს ი(ოან)ე და ქერობინს ცუღუნიას ათი თეთრი

მართებს მოგელი იასავას და დარჩინასა ოცდახუთი თეთრი

მართებს ქრისტეშია ბერიას ოცდაათი თეთრი

მართებს იმარინდუჲ ჭანტურის მეორე წელიწადსა თუთხმეტი თეთრი

მართებს ი(ოან)ე ჭანტურიას ხუთმეტი თეთრი

მართებს ესტატაი შუღლაიას ხუთმეტი თეთრი

მართებს ბედინაი კუკუტაიას თხუთმეტი თეთრი

ამას წინათ რ[ა]ჲცა სწერიათ: უნდა მაისს ბგ მოკრეფდეთ

მართებს მსხულებს ხატის ბეგარაჲ: ომაისური ერთი ზროხისაჲ თეთრი: ცხომარაია მ[ა]მისთევნასშვილისაჲ თევნაბიას და მაოხიას

მართებს ჭანტურიებსა ოცი თეთრი

მართებს რატიებსა ოცი თეთრი

მართებს სლთაამს ცხომარიას ოცი თეთრი

მართებს ჩუკოლიებსა ოცი თეთრი

მართებს ცხომარიას და ულოიას და გურიბიაშვილსა ოცი თეთრი

მართებს თევნაბიას და მისსა განაყოფს ათი თეთრი

მართებს წყ[ა]ლისძგელთა ხატის ბეგ[ა]რაჲ ომაისური ი(ოან)ე ილივარიასაჲ ოცი თეთრი

მართებს მაბებია კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს დოხუჩასა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს სანას რასა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს ვაჟბედიასა ღუამჭითავას ოცი თეთრი

მართებს მამისარისა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს თქელს კუათაცხელიას ოცი თეთრი

მართებს კახაბერასა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს გავაშელ კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს მაკაკასაჲ კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს გუგუასაჲ ღუამჭითავას ოცი თეთრი

მართებს სჳმონს კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს გმჲგონი კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს დედისკ[ე]თილსა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს მ[ა]მისარასა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს პაპას კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს მ[ა]მისასა შონიას ოცი თეთრი

მართებს ბევროზასა შონიას ოცი თეთრი

მართებს გუგულასა კჳრკუჱლიას ოცი თეთრი

მართებს ანდრიათვ[ა]ლსა ასის ნაღდისა სანთელი

მართებს კოთელასაჲ ნავსაჲ მაისობჲსა თჳთოსა ნავსაჲ მუნის წინაჲ სანთელი, ვინც არ მოსცეს ყ(ოვლა)დ წ(მიდა)ჲ ღ(მრთ)ისმშობელი გაურისხდების და ხოფისა ღ(მრ)თისმშობლის წინამდეგის ებისკოპოზიდ მადლისაგან შეჩუჱნებულმცა არის. აწდა სა[უ]კუნეთაჲ ს[აუ]კ[უ]ნეთაჲსა ა(მი)ნ და [უ]კ[უნისამდი]ნ.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთი უ თ ა რ ი ღ ო ა . ს. კაკაბაძე საბუთს 1550 წ. ახლო ხანით ათარიღებს.

პუბლიკაცია[edit]