1505-1509 წწ. - ერთგულების დაწერილი ნიკოლოზ მაწყუერლისა იოვანე კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 24


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

მეფეთა მეფისა დავითის მიერ აწყურის წინამძღოლად დადგენილი მაწყვერელ მთავარეპისკოპოსი ნიკოლაოზ ერთგულების დაწერილს აძლევს ქართლის კათალიკოზ იუვანეს.

დათარიღება[edit]

დ. ბაქრაძე საბუთს XIV საუკუნით ათარიღებს; თ. ჟორდანია - 1505-1526 წლებით; ქ. შარაშიძე - 1505-1515 წლებით; ი. დოლიძე პალეოგრაფიული ნიშნებისა და ქაღალდის ჭვირნიშნის მიხედვით - 1346-1360 წლებით, პირთა ანოტირებული ლექსიკონი კი 1505 - 1509 წლებით.

პუბლიკაცია[edit]