ᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ/ᨷ᩠ᨴᩫ ᪁

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

[ 3 ]

ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ ᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ

ᨷ᩠ᨴᩫ ᪁

᪥ ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩈᩬᩁ᩼​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩓ​ᨡᨶ᩠ᨷᩫ​ᨵᩣᩴᨶ᩠ᨿᨾ᩼​ᩓ​ᩈᩣᩈ᩠ᨶᩣ ᩓ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨾᨶᩩᩔᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩧ᩵​ᩁᨠ᩠ᨡᨶ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᩓ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶᩦ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᩼ ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨾ᩠ᨯᩫᨯᩯ᩠ᨦᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨲ᩠ᨯᩥ​ᩀᩪ᩵​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾ᩠ᨯᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᩼ ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯᩪ​ᨷᩴ᩵​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᩁᨠ᩠ᨡᨶᩁᩪᨷ᩼ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶

᪥ ᨴᩦ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩈᩣᩴ᩵ᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉᩨ᩶​ᩁᩪ᩶ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨲᩯ᩵​ᨯᩮ᩠ᨾᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨣᩕ᩠ᩇᩥᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ​ᨯᩱ᩶ ᪁᪅᪁᪉ ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩣ ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨹᩪ᩶​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᨴ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩣ​ᨼᩮᩬᩥᨯᩦᨶ᩠ᨶᩢᨾᩮᨩᩮᩃ᩠ᨶᩢ​ᨯᩱ᩶​ᨡᩦ᩵​ᩈᨻᩮ᩠ᩃᩢᩣᨷᩱ​ᨻᩱ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅᩮᩁᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩪ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ​ᨣᩣᩴ​ᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ​ᨶᩱ​ᨡᩬᩴ᩶ᨶᩦ᩶ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩃᩩᨠ᩼​ᨲᩯ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼ᨶᩦ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨾᩮ᩠ᨶᩥᨾᩣ​ᨣᩴᨧ᩠ᨠᩢ​ᨻ᩠ᨠᩥ​ᨾᩣ​ᩁᩬᨯ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᩓ ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨯᩱ᩶​ᩅ᩠ᨯᩢᩅᩣ​ᩅᩱ᩠᩶ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩋᩬ᩶ᨾ᩼ ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᩈᩬᨦ᩼ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ᩼ᩉ᩶ᩣᨻ᩠ᨶᩢ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᩈᩬᨦ᩼ᨻ᩠ᨶᩢᩉ᩶ᩣᩁᩬ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᨷᩥᩈᩣ᩠ᨾ​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ ᨳ᩵ᩣ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩅ᩠ᨯᩢ​ᨲ᩠ᨯᩢ​ᨪᩨ᩵​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨸᩯ᩠ᨯᨻ᩠ᨶᩢ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨸᩯ᩠ᨯᩁᩬ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᨷᩥ​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨾᩫᨶᩦ᩶ᨹ᩠ᨯᩢᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩧ᩵​ᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨹᩪ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹᩬᩴ᩵​ᨯᩪ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴᩥ᩠ᨲ​ᩓ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᩓ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨯᩣ᩠ᩅᨯᩣᩁᩣ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ ᩁᩮᩢᩣ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨼ᩶ᩣ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᨷᩴ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨴᩯ᩶ ᩁᩮᩢᩣ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨺ᩶ᩣ​ᩃᩬ᩠ᨿ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨧᨶ᩠ᨴ᩼ ᨯ᩠ᩅᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨹᩬᩴ᩵ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩯ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩅᩮ᩠ᨿᩥ​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵ᨴᩯ᩶​ᨺ᩶ᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩬ᩠ᨿ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨯ᩠ᩅᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᨷᩴ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᩓ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨶᩱ ᪂᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩫ​ᨸᩣ᩠ᨿ​ᨣᩨ​ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨣᩕᩱ᩵ᩁᩪ᩶​ᨶᩯ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨯᩱ ᩉᩨ᩶​ᩐᩣ​ᨾᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦᨡ᩠ᩅᩢ᩶ᩁ᩼​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᩉᩨ᩶​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᩓ᩠ᩅ​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩪᨠ᩼​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩓ ᩉᩨ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨾᩦ​ᨾᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩁᩮᩢᩣ​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ ᨻᩬᩴ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩣᩴ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨾᩱ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩋᩯ᩠ᨠᨪ᩠ᩇᩥ​ᨣᩨ​ᨯᩪᨾ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩈᩬᨦ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨣᩨ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩱ᩶​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨴᩯ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨸᩣ᩠ᨿ​ᨯᩪᨾ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨴᩦ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼ ᨴᩦ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨾᩦ [ 4 ]ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᨻᩕᩰᩬᩡᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩅᩮᩁᩣ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩓ​ᩅᩮᩃᩣᨾ᩠ᨯᩨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᨤ᩠ᨶᩨ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨷᩢ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨷᩢ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨻᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨣᩴ᩵ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨴᩦ᩵​ᨡᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅ᩠ᨶᩢ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩩᨠ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨣᩴ᩵​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ ᪃᪆᪅ ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨸᩣ᩠ᨿ ᪆ ᨾᩰ᩠ᨦᩫ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨴᩩᨠ᩼ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩈᩱ᩵​ᨩ᩠ᩅᩥ᩵ᩣ​ᩋᩬᩴᨷ᩠ᨯᩥ​ᨣᩨ​ᨾᨣ᩠ᨣᩣ​ᩅᩥᨳᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨶᩱ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨯᩱ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᨠᩰ᩠ᨭᩫ​ᩈᩣ᩠ᨾᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩈᩦ᩵ᩈᩯ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ᩼​ᨧᩮ᩠ᨯᩡᨻ᩠ᨶᩢ​ᨧᩮ᩠ᨯᩢᩁᩬ᩠ᨿ᩶​ᨪᩣ᩠ᩅᩈᩬᨦ᩼​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼

ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨹ᩠ᨦᩫ᩶​ᨠ᩵ᩣᩴᩃ᩠ᨦᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ᩼​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨹᩬᩴ᩵​ᨲᩣᩅ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨲ᩠ᨠᩫ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨲ᩠ᨠᩫ​ᨲᩱ᩶ ᩉᩨ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩈᩮ᩠ᨶ᩶ᨽᨴ᩠ᨯᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩅᩱ᩠ᨿ᩶​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨣᩨ​ᨴ᩠ᨲᩥᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥᨲᩱ᩶​ᩓ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨽᨴ᩠ᨯᩢ​ᨶᩦ᩶​ᨻᩬᩴ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩣᩴ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩨ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩪ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼ ᨾᩦ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩈᩬᨦ᩼ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩨ​ᩅ᩠ᨦᩫᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩬᨦ᩼ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩴ᩵​ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᨴ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᩅᩁ᩼​ᩓ​ᨾᩦ​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᨾᩮᩁᩦᨯ᩠ᨿᩁ᩼ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᨽᩯᩁᩮᩃᩮ᩠ᩃ ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᩅᩁ᩼ ᩅᩮ᩠ᨶ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨣᩨ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩃᩩᨠ᩼ᨲᩯ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᨴᩦ᩵​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩁᩬ᩶ᨦ᩼​ᨩ᩠ᩅᩥ᩵ᩣ​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩯ

[ 5 ]ᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨲᩱ᩶ ᨴᩦ᩵​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩦ᩵​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᩈ᩠ᨷᩥᨠᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᨷᩥᨠᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩉᩨ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩨ᩠ᨯ​ᨶᩱ​ᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ ᨯᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼ ᨲᩱ᩶​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ ᨯᩱ᩶​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᨠᩬ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩪᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾ᩠ᨯᩨ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨶᩱ​ᨶᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩓ​ᨶᩱ​ᨶᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕᩬᨯ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼ ᩅᩮᩁᩣ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᨶᩱ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕᩬᨯ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩁᩬᨷ᩼​ᨹᩯ᩠ᨦ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨪᩪᨾ᩼​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨣᩴ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᩉᩨ᩶​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩓ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨣᩣ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨯᩱ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶᩥ᩠ᨩ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᩅᩬᩴᨪ᩠ᨦᩦᨴ᩠ᨶᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩨᨶ᩠ᨩᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᩋᩣᨾᩮᩁᩥᨠᩣ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨡᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶ᩠ᨩᩥ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᩅᩬᩴᨪ᩠ᨦᩦᨴ᩠ᨶᩢ​ᩓ ᩁᩨ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ ᨳ᩵ᩣ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶ᩠ᨩᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩁᩬ᩶ᨦ᩼ [ 6 ]ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱᩮ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᩓ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩁᨯᩪ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢ᩶ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩬᨠ᩼​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᩉ᩠ᨶᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵ ᨶᩱ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨩᩦ᩶​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯᩣ᩠ᩅ​ᨸ᩠ᩃᩡᨧᩣᩴ​ᩏᨯᩬᩁ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨶᩱ​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨶᩱ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩁ᩠ᨾᩦ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩉᩮᩖᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᩅ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵

ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩶ᩣ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ ᨶᩲ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴ᩠ᨦᩢ​ᨾ᩠ᩅᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩣ​ᨶᩦ᩶​ᨩᩦ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᩓ​ᩉ᩶ᩣ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨶᩦ᩶​ᨹᩯ᩠ᨠ​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ ᨶᩱ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩦ᩵ᩈ᩠ᨷᩥᨧᩮ᩠ᨯ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩈ᩠ᨿᩣ᩠ᨾ​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨶᩲ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨴᩯ᩶​ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ​ ᨾᩦ​ᨲᩯ᩵​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᩓ​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᨺ᩠ᨶᩫ​ᩁᨯᩪ​ᩃᩯ᩠ᨦ᩶​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨣ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᩁᨯᩪ​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩈ᩠ᨿᩣ᩠ᨾ​ᨶᩦ᩶​ ᨳ᩠ᨯᩢ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢ​ᩉᩮ᩠ᨶᩥᩋᩬ᩼​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼​ᨣᩨ​ᩅ᩵ᩣ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨷᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ ᨳ᩠ᨯᩢ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢ​ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨠ᩠ᨶᩢ​ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᩉᩮ᩠ᨶᩥᩋᩬ᩼​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ ᪂᪃​ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᨲᩱ᩶​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ ᪂᪃​ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ ᨶᩱ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᩉᩮ᩠ᨶᩥᩋᩬ᩼​ᩓ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨷᩴ᩵​ᨻᩬᩴ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ

[ 7 ]

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ

[ 8 ]

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨶᩣᩴ᩶