Page:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱᩮ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᩓ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩁᨯᩪ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢ᩶ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩬᨠ᩼​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᩉ᩠ᨶᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵ ᨶᩱ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨩᩦ᩶​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯᩣ᩠ᩅ​ᨸ᩠ᩃᩡᨧᩣᩴ​ᩏᨯᩬᩁ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨶᩱ​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨶᩱ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩁ᩠ᨾᩦ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩉᩮᩖᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᩅ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵

ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩶ᩣ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ ᨶᩲ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴ᩠ᨦᩢ​ᨾ᩠ᩅᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩣ​ᨶᩦ᩶​ᨩᩦ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᩓ​ᩉ᩶ᩣ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨶᩦ᩶​ᨹᩯ᩠ᨠ​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ ᨶᩱ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩦ᩵ᩈ᩠ᨷᩥᨧᩮ᩠ᨯ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩈ᩠ᨿᩣ᩠ᨾ​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨶᩲ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨴᩯ᩶​ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ​ ᨾᩦ​ᨲᩯ᩵​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᩓ​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᨺ᩠ᨶᩫ​ᩁᨯᩪ​ᩃᩯ᩠ᨦ᩶​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨣ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᩁᨯᩪ​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩈ᩠ᨿᩣ᩠ᨾ​ᨶᩦ᩶​ ᨳ᩠ᨯᩢ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢ​ᩉᩮ᩠ᨶᩥᩋᩬ᩼​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼​ᨣᩨ​ᩅ᩵ᩣ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨷᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ ᨳ᩠ᨯᩢ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢ​ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨠ᩠ᨶᩢ​ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᩉᩮ᩠ᨶᩥᩋᩬ᩼​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ ᪂᪃​ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᨲᩱ᩶​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ ᪂᪃​ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ ᨶᩱ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᩉᩮ᩠ᨶᩥᩋᩬ᩼​ᩓ​ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵ᩋᩪ᩵ᩁ᩼ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨠᩢ​ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨷᩴ᩵​ᨻᩬᩴ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ