Page:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

ᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨲᩱ᩶ ᨴᩦ᩵​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩦ᩵​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᩈ᩠ᨷᩥᨠᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᨷᩥᨠᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩉᩨ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩨ᩠ᨯ​ᨶᩱ​ᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ ᨯᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼ ᨲᩱ᩶​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ ᨯᩱ᩶​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨷᨻᩕᩦᨤᩬᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᨠᩬ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩪᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾ᩠ᨯᩨ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨶᩱ​ᨶᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩓ​ᨶᩱ​ᨶᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕᩬᨯ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼ ᩅᩮᩁᩣ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᨷ᩠ᨶᩫ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕ᩠ᨷᩢᨻ᩠ᨠᩥ​ᨤᩯ᩠ᨶᨪᩮᩬᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨠᨴ᩠ᨠᩥ ᨶᩱ​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨣᩴ᩵​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼​ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨲᩕᩬᨯ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨠᩫ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩁᩬᨷ᩼​ᨹᩯ᩠ᨦ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨪᩪᨾ᩼​ᨠ᩠ᨶᩢ​ᨴᩦ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨣᩴ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᩉᩨ᩶​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩓ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨣᩣ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨯᩱ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶᩥ᩠ᨩ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᩅᩬᩴᨪ᩠ᨦᩦᨴ᩠ᨶᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩨᨶ᩠ᨩᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᩋᩣᨾᩮᩁᩥᨠᩣ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨡᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶ᩠ᨩᩥ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨣᩴ᩵​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᩅᩬᩴᨪ᩠ᨦᩦᨴ᩠ᨶᩢ​ᩓ ᩁᩨ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ ᨳ᩵ᩣ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨹ᩵ᩣ​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨣᩕᩦᨶ᩠ᨩᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩁᩬ᩶ᨦ᩼