Page:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ ᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ

ᨷ᩠ᨴᩫ ᪁

᪥ ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩈᩬᩁ᩼​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩓ​ᨡᨶ᩠ᨷᩫ​ᨵᩣᩴᨶ᩠ᨿᨾ᩼​ᩓ​ᩈᩣᩈ᩠ᨶᩣ ᩓ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨾᨶᩩᩔᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩧ᩵​ᩁᨠ᩠ᨡᨶ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᩋ᩠ᨶᩢ᩶​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᩓ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶᩦ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᩼ ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨾ᩠ᨯᩫᨯᩯ᩠ᨦᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨲ᩠ᨯᩥ​ᩀᩪ᩵​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾ᩠ᨯᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨲᩯ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ᩼ ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯᩪ​ᨷᩴ᩵​ᨾ᩠ᨶᩫ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᩁᨠ᩠ᨡᨶᩁᩪᨷ᩼ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶

᪥ ᨴᩦ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩈᩣᩴ᩵ᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉᩨ᩶​ᩁᩪ᩶ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨲᩯ᩵​ᨯᩮ᩠ᨾᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾ᩠ᨶᩫ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨣᩕ᩠ᩇᩥᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ​ᨯᩱ᩶ ᪁᪅᪁᪉ ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩣ ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨹᩪ᩶​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩᩨ᩵​ᨴ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩣ​ᨼᩮᩬᩥᨯᩦᨶ᩠ᨶᩢᨾᩮᨩᩮᩃ᩠ᨶᩢ​ᨯᩱ᩶​ᨡᩦ᩵​ᩈᨻᩮ᩠ᩃᩢᩣᨷᩱ​ᨻᩱ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅᩮᩁᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩪ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ​ᨣᩣᩴ​ᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ​ᨶᩱ​ᨡᩬᩴ᩶ᨶᩦ᩶ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩃᩩᨠ᩼​ᨲᩯ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼ᨶᩦ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨾᩮ᩠ᨶᩥᨾᩣ​ᨣᩴᨧ᩠ᨠᩢ​ᨻ᩠ᨠᩥ​ᨾᩣ​ᩁᩬᨯ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᩓ ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨯᩱ᩶​ᩅ᩠ᨯᩢᩅᩣ​ᩅᩱ᩠᩶ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩋᩬ᩶ᨾ᩼ ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᩈᩬᨦ᩼ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ᩼ᩉ᩶ᩣᨻ᩠ᨶᩢ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᩈᩬᨦ᩼ᨻ᩠ᨶᩢᩉ᩶ᩣᩁᩬ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᨷᩥᩈᩣ᩠ᨾ​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ ᨳ᩵ᩣ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᩅ᩠ᨯᩢ​ᨲ᩠ᨯᩢ​ᨪᩨ᩵​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩈ᩠ᨠᩢ​ᨸᩯ᩠ᨯᨻ᩠ᨶᩢ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨸᩯ᩠ᨯᩁᩬ᩠ᨿ᩶ᩈ᩠ᨷᩥ​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ​ᩓ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨾᩫᨶᩦ᩶ᨹ᩠ᨯᩢᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩧ᩵​ᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ​ᨹᩪ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹᩬᩴ᩵​ᨯᩪ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴᩥ᩠ᨲ​ᩓ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᩓ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨯᩣ᩠ᩅᨯᩣᩁᩣ​ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ ᩁᩮᩢᩣ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨯ᩠ᨦᩢ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨼ᩶ᩣ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᨷᩴ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨴᩯ᩶ ᩁᩮᩢᩣ​ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨺ᩶ᩣ​ᩃᩬ᩠ᨿ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᨧᨶ᩠ᨴ᩼ ᨯ᩠ᩅᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᨹᩬᩴ᩵ᩉ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩯ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩅᩮ᩠ᨿᩥ​ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᨴᩦ᩵ᨴᩯ᩶​ᨺ᩶ᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩬ᩠ᨿ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨯ᩠ᩅᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼​ᨷᩴ᩵​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᩓ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨶᩱ ᪂᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩫ​ᨸᩣ᩠ᨿ​ᨣᩨ​ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨠ᩠ᨷᩢ​ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨣᩕᩱ᩵ᩁᩪ᩶​ᨶᩯ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨯᩱ ᩉᩨ᩶​ᩐᩣ​ᨾᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦᨡ᩠ᩅᩢ᩶ᩁ᩼​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᩉᩨ᩶​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᩓ᩠ᩅ​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩃᩪᨠ᩼​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩓ ᩉᩨ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨾᩦ​ᨾᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩁᩮᩢᩣ​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ ᨻᩬᩴ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩣᩴ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨾᩱ᩶​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨴᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩶ᨾ᩠ᨾᩋᩰ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᩋᩯ᩠ᨠᨪ᩠ᩇᩥ​ᨣᩨ​ᨯᩪᨾ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩈᩬᨦ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨣᩨ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩱ᩶​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨹ᩠ᨯᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨴᩯ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨸᩣ᩠ᨿ​ᨯᩪᨾ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨴᩦ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼ ᨴᩦ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨾᩦ