ჯავახიშვილი ივანე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1919 ივანე ჯავახიშვილი - დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში 1919 - ჯავახიშვილი ივანე - დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში Pdf ვერსია
1926 ივანე ჯავახიშვილი - ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა - წიგნი III - ნაკვეთი მეორე - ქართული სიგელთა-მცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა 1926 - ჯავახიშვილი ივანე - ქართული სიგელთა-მცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა წიგნი
1928 ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი I 1928 - ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი I ელ.ვერსია

Pdf ვერსია

1928 ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი II - ნაკვეთი I 1928 - ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი II - ნაკვეთი I ელ.ვერსია
1929 ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი II - ნაკვეთი II 1929 - ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი II - ნაკვეთი II ელ.ვერსია
1930 ივანე ჯავახიშვილი - საქართველოს ეკონომიური ისტორია - წიგნი I 1930 - ჯავახიშვილი ივანე - საქართველოს ეკონომიური ისტორია - I Pdf ვერსია
1934 ივანე ჯავახიშვილი - სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში 1934 - ჯავახიშვილი ივანე - სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში Pdf ვერსია
1940 ეგნატაშვილი ბერი - ახალი ქართლის ცხოვრება - XVIII ს. დამდ. - I ტექსტი - ივ. ჯავახიშვილის წინასიტყვაობითა და რედაქციით 1940 - ბერი ეგნატაშვილი - "ახალი ქართლის ცხოვრება" -
1944 ივანე ჯავახიშვილი - ბასილი ეზოსმოძღუარი, ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი 1944 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIV ტექსტი
1945 ივანე ჯავახიშვილი - ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა - წიგნი I: ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII სს.) 1945 - ჯავახიშვილი ივანე - ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა Pdf ვერსია
1947 ივანე ჯავახიშვილი - სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა 1947 - სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ტექსტი
1949 ივანე ჯავახიშვილი - ქართული პალეოგრაფია
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული დამწერლობათა-მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია
  • ივანე ჯავახიშვილი - ანბანი
  • ივანე ჯავახიშვილი - ახლად აღმოჩენილი უძველესი ქართული ხელნაწერები და მათი მნიშვნელობა მეცნიერებისათვის
1949 - ჯავახიშვილი ივანე - ქართული პალეოგრაფია ტექსტი
1953 ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია - წიგნი V
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია - წიგნი V
  • ივანე ჯავახიშვილი - სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში
  • ივანე ჯავახიშვილი - ხელმწიფის კარის გარიგება
  • ივანე ჯავახიშვილი - გიორგი VII. კონსტანტინე I. ალექსანდრე I.
1953 - ჯავახიშვილი ივანე - ქართველი ერის ისტორია - წიგნი V ციფრული

Pdf ვერსია

1967 ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია - წიგნი IV
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია - წიგნი IV
  • ივანე ჯავახიშვილი - ხელმწიფის კარის გარიგება
1967 - ჯავახიშვილი ივანე - ქართველი ერის ისტორია - წიგნი IV -
1974 ივანე ჯავახიშვილი - საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები - წიგნი II 1974 - ჯავახიშვილი ივანე - საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები - წიგნი II -
1975 ივანე ჯავახიშვილი - ქართული საისტორიო ძეგლების ახალი გამოცემის შესახებ 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1975 ივანე ჯავახიშვილი - ხელნაწერთა აღწერილობისათვის 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1975 ივანე ჯავახიშვილი - ხელნაწერების ანდერძ-მინაწერების ამოკრებისა და გამოწერის წესი 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1979 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი I
  • გიორგი მელიქიშვილი - აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი (1876-1940)
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია (წიგნი პირველი)
1979 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი I Pdf ვერსია

ციფრული

1982 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი III
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია. წიგნი III. ნაწილი I. (XIII-XIV სს.)
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია. წიგნი III. ნაწილი II. (XV ს.)
  • ივანე ჯავახიშვილი - საქართველო XV საუკუნეში
1982 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი III Pdf ვერსია

ციფრული

1983 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი II
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის ისტორია (წიგნი მეორე)
  • ივანე ჯავახიშვილი - მოკლე მიმოხილვა XI-XII სს ისტორიისა
  • ივანე ჯავახიშვილი - სახელმწიფო და სოციალური წყობილება X-XI სს საქართველოში
1983 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი II Pdf ვერსია

ციფრული

1984 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი VII
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია (წიგნი მეორე. ნაკვეთი მეორე)
1984 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი VII Pdf ვერსია
1992 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი X
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა
1992 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი X Pdf ვერსია
1996 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი IV
  • ივანე ჯავახიშვილი - საქართველოს ეკონომიური ისტორია (წიგნი პირველი)
1996 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი IV Pdf ვერსია
1996 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი IX
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სიგელთმცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული საფას-საზომმცოდნეობა ანუ ნუმიზმატიკა-მეტროლოგია
1996 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი IX -
1998 ივანე ჯავახიშვილი - თხზულებები თორმეტ ტომად - ტომი XI
  • ივანე ჯავახიშვილი - საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები
  • ივანე ჯავახიშვილი - ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა (წიგნი პირველი)
  • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები
1998 - ჯავახიშვილი ივანე - თხზულებანი - ტომი XI Pdf ვერსია