ჟორდანია თედო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1892 ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა - შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი და გამოცემული თ. ჟორდანიას მიერ - წიგნი I 1892 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. I ტექსტი
1895 Жордания Ф. - К материалам по истории Грузии, XI-XII вв. 1895 - Жордания Ф. - К материалам по истории Грузии, XI-XII вв. -
1896 თედო ჟორდანია - ისტორიული საბუთები შიო-მღვიმის მონასტრისა და "ძეგლი" ვახჰანის ქვაბთა 1896 - თედო ჟორდანია - შიომღვიმის საბუთები ტექსტი
1897 ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა - შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ - წიგნი მეორე - 1213 წლიდამ 1700 წლამდე 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II ტექსტი
1899 თედო ჟორდანია - სოლომონ II, მეფე იმერთა : (საისტორიო მასალა) 1899 - თედო ჟორდანია - სოლომონ II ტექსტი
1900 თედო ჟორდანია - თავ-გადასავალი იმერთა მეფის სოლომონ დიდის შვილის-შვილის ბატონიშვილის გიორგისა (ავტობიოგრაფია) 1900 - თედო ჟორდანია - თავ-გადასავალი ბატონიშვილის გიორგისა ტექსტი
1903 ქართლ-კახეთის მონასტრების და ეკლესიების ისტორიული საბუთები - შეკრებილი თ. ჟორდანიას მიერ 1903 - თედო ჟორდანია - ქართლ-კახეთის ეკლესიათა საბუთები ტექსტი
1903 Описанiе рукописей Тифлисскаго церковнаго музея Карталино-Кахетинскаго духовенства составленное Ф. Д. Жордания - Книга I 1903 - Описанiе рукописей церковнаго музея - Книга I ტექსტი
1967 ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა - შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ - წიგნი მესამე - 1700 წლიდან XIX საუკუნის 60-იან წლებამდე - გამოსაცემად მოამზადეს გივი ჟორდანიამ და შოთა ხანთაძემ 1967 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. III -