Кол арын/Бөгүнгү чарлал/2014/45

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

 -  2014 чылдың  чарлалдары - 

Чедиликтер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52Аарыг кижиге хам алгыжы


Аза чаяан сагыызыннар, оой,
Ал-ла бодум аъттаныптым,
Бараалгадым, оой,
Алдын хөлүм ээлери, оой!
Төлгечилер, төлгеңер,
Төөгүзү Тыва оран, оой!
Эрээн куртуң дою боор бе?
Эрлик черниң эргези бе? оой!
Аза черниң кыйгызы бе?
Черинң сугнуң килеңи бе? оой!
Чевег, хөөрнүң ческээ-ле бе?
Чамзаа-ла бе? оой!
Кеңгиргелиг хелиңнерниң,
Оргумчулуг ламаларның
Эргининден болган-на бе?
Чүүден болган, оой!
Караңгының чуртунда бе?
Дуруяа куштуң үнүнден бе?
Дулгуяктың үнүнден бе? оой!
Ылгалыңар, шылгалыңар, оой!
Азарганчыг аза чаяан, оой!
Сагыызыннар, оой!


Кызыл
1990


Ук чүүлче шилчиир...