0%

Аарыг кижиге хам алгыжы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.


Аарыг кижиге хам алгыжы


Аза чаяан сагыызыннар, оой,
Ал-ла бодум аъттаныптым,
Бараалгадым, оой,
Алдын хөлүм ээлери, оой!
Төлгечилер, төлгеңер,
Төөгүзү Тыва оран, оой!
Эрээн куртуң дою боор бе?
Эрлик черниң эргези бе? оой!
Аза черниң кыйгызы бе?
Черинң сугнуң килеңи бе? оой!
Чевег, хөөрнүң ческээ-ле бе?
Чамзаа-ла бе? оой!
Кеңгиргелиг хелиңнерниң,
Оргумчулуг[1] ламаларның
Эргининден болган-на бе?
Чүүден болган, оой!
Караңгының чуртунда бе?
Дуруяа куштуң үнүнден бе?
Дулгуяктың үнүнден бе? оой!
Ылгалыңар, шылгалыңар, оой!
Азарганчыг аза чаяан, оой!
Сагыызыннар, оой!
  1. Оргумчу — ламаларның эгин ажыр шавыштыр баглап алыр кур ышкаш пөзү.