Quickborn/O wullt mi ni mit hebbn?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Dar geit en Bek Quickborn He sä mi so vel -->

na Robert Burns

1.
O wullt mi ni mit hebbn, lütt Anna Kathrin?
O wullt mi ni mit hebbn, lütt Anna Kathrin?
Du kunnst je wul fahren, du kunnst je wul ridn,
Oder wullt an mit Sit gan, lütt Anna Kathrin?

2.
Wat schert mi din Vader, sin Hus un sin Feld!
Wat schert mi din Mellersch, er Stolt un er Geld!
Segg blot, ik schall mitgan, segg blot, du büst min,
Un kumm inn Linnwullnrock, lütt Anna Kathrin!