Quickborn/Dar geit en Bek

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Dar weer en lüttje Burdiern Quickborn O wullt mi ni mit hebbn? -->

1.
Dar geit en Bek de Wisch hentlank,
De hett dat rein so hild
So geit min Hart de ganze Dag,
Un steit ni eenmal still.

2.
Dat steit ni still, as bi de Mæl,
Dat Rad dat geit un mahlt.
Dar steit mi dat op eenmal still,
As schull dat mit hendal.

3.
Dat steit ni still de ganze Weg,
As jüs op disse Plack,
Un kam ik æwert Steg tohöch,
So kloppt dat, as dat Rad.

4.
Dat Rad dat dreiht, de Mæl de geit,
Un binn’ dar singt dat lud,
Un kam ik rop, so kikt de Kopp
Gewis na’t Finster rut.

5.
De Bek de löppt so gau to Mæl,
Un treckt so langsam weg.
Ik löv, dat geit em jüs as mi:
Dat is em gar ni rech.

6.
He treckt værbi an unse Garn,
Dar ga ik noch hentlank,
Un hör em, wa he sacht vertellt
Vun Klappern un Gesank.