Quickborn/De Slacht bi Hemmingsted

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Holsten inne Hamm Quickborn Heinrich von Zütphen -->

»Nu wahr di Bur, de Garr de kumt«, vun Möldorp jagt se her,
De Helm un Panzers schint as Gold, as Sülwer schint de Per.

Kong Hans un all wat Adel kumt mit groten Larm un Schall,
De Wulf de lurt mit wücke Burn bi Braken achtern Wall.

Vun Möldorp trock dat swart hendal, wul dörtig dusent Mann:
Vun Wörden il en lütten Tropp, en Mäden gung væran.

»So hölp uns Herr, du hest dat Rik in Himmel un op Eer!«
Wulf Isebrand störtt ut de Schanz, twee Hunnert achterher.

Un op de Panzers fulln de Släg’, un Rüters in den Sand,
Un vun de Geest dar kaamn de Burn, un de Floth keem æwert Land.

Un dal vun Heben full de Snee, op Per un Minsch de Släg’,
Blank war dat Moor un witt de Geest, un blödi warn de Steg’.

De Buern schregen: stekt de Per un schont de Rüterknechts!
Un sprungn barfot mit Kluwerstöck un slogen links un rechts.

Un reten inne Gröben dal un störtten se in Slamm,
Bet Minsch un Veh sik drängn un drungn all langs den smallen Damm.

»Nu wahr die Garr, de Bur de kumt!« he kumt mit Gott den Herrn,
Vun Heben fallt de Snee heraf, de Floth de stiggt vun nerrn.

Un wit ut alle Dörpen her kumt Hölp un frischen Moth:
»Nu schont de Per - de ridt wi noch - un slat de Rüters dot!« 

In Slick un Slamm sack menni Herr, de sunst op Siden leeg,
Int Swinmoor liggt nu menni Een, de harr en golden Weeg.

Keen Nam so grot int Holstenland un nich in Dännemark,
Dar ligt se nu ahn Krüz un Steen, dar ligt se ahn en Sark.

De Garr de full mit Junker Slenz, so grot un stolt he weer,
De lange Reimer Wimersted de keem un steek em dær.

Mit nauer Noth, in Angst un Sorg keem König Hans dervan;
In Möldorp leet he Beer un Win un Bradens inne Pann.

Dat gev en Smaus na Noth un Dod, un Friheit weer dat Arf.
Dat mak de Düwels Isebrand un de Dusenddüwelswarf!