Quickborn/De Holsten inne Hamm

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Graf Geert in Oldenwörden Quickborn De Slacht bi Hemmingsted -->

Wat treckt dar dær de Hamme so blank un so roth?
Wul dreehunnert Holsten-Herrn, de hebbt son frischen Moth.
De dithmarschen Buern de harrn dat rode Gold,
De dithmarschen Buern de warn so gar to stolt.

Wat liggt in de Hamme so bleek un so roth?
Wul dreehunnert Holsten de drivt dar in er Blot.
De dithmarschen Buern de hebbt süm dat lehrt:
Se harrn  ok dat Isen, to Plog un to Swert.

Wat treckt dær de Hamme so witt un so bleek?
Wul dreehunnert Eddelfruns, de halt de Liken weg.
De dithmarschen Buern de stunn’ inne Hamm:
Un wenn der Herren wedder kamt, so mag se Gott verdamm’!