Quickborn/Dar wahn en Mann

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Still min Hanne Quickborn Wat man warrn kann -->

Dar wahn en Mann int gröne Gras,
De harr keen Schüttel, harr keen Tass,
De drunk dat Water, wo he’t funn,
De plück de Kirschen, wo se stunn’.

Wat weert en Mann! wat weert en Mann!
De harr ni Putt, de harr ni Pann,
De eet de Appeln vun den Bom,
De harr en Bett vun luter Blom.

De Sünn, dat weer sin Taschenuhr,
Dat Holt, dat weer sin Vagelbur,
De sungn em abends æwern Kopp,
De wecken em des Morgens op.

De Mann dat weer en narrschen Mann,
De Mann de fung dat Gruweln an:
Nu mæt wi all in Hüser wahn’. -
Kumm mit, wi wüllt int Gröne gan!