Quickborn/Still min Hanne

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- En Breef Quickborn Dar wahn en Mann -->

Still, min Hanne, hör mi to!
Lüttje Müse pipt int Stroh,
Lüttje Vageln slapt in Bom,
Röhrt de Flünk un pipt in Drom.

Still, min Hanne, hör mi an!
Buten geit de böse Mann,
Baben geit de stille Maan:
»Kind, wull hett dat Schrigen dan?« 

Æwern Bom so still un blank,
Æwert Hus an Heben lank,
Un wo he frame Kinner süht,
Kik mal an, wa lacht he blid!

Denn seggt he to de böse Mann,
Se wüllt en beten wider gan,
Denn gat se beid, denn stat se beid
Æwert Moor un æwer de Heid.

Still, min Hanne, slap mal rar!
Morgen is he wedder dar!
Rein so gel, rein so blank,
Æwern Bom an Himmel lank.

All int Gras de gelen Blom!
Vageln pipt in Appelbom,
Still un mak de Ogen to,
Lüttje Müse pipt int Stroh.