Pitla Storia bibia/N22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù nstituësc l santiscimo sacramënt dl autere

Gejù nstituësc l santiscimo sacramënt dl autere.


La sëira dant si mort à Gejù Crist nstituì l santiscimo sacramënt dl autere. Gejù savova, che fova unit si ëura. Davia de chël ulovel lascé ai siei na memoria; pervia che ël i amova y i amova nchina ala fin.

N chëla nuet à Gejù tëut pan te si santa y venerabla mans, à auzà i uedli al ciel verscio Idie, si pere uniputënt, à ringrazià, à benedì l pan; ël l à fruzà y l à dat ai apostuli y à dit: "Tulëde y maiëde; chësc ie mi corp, che vën dat via per vo."

Canche i à abù maià, à Gejù tëut ca ala medema maniera l chelesc, à inò rengrazià, l à benedì, l à dat ai apostuli y à dit: "Tulëde y buvëde duc dainora; chësc ie mi sanch, che unirà spandù per vo y per scialdi per la remiscion di picëi. Fajëde chësc n memoria de mé." Y duc à bu ora dl chelesc.