Pitla Storia bibia/N21

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù disc danora l giudize ala fin dl mond

Gejù disc danora l giudize ala fin dl mond.


Gejù à nce dit a si sculeies danora, cie che suzederà, canche ël vën ala fin dl mond. Ël à dit:

"L fi del uomo unirà adalerch te si maiestà y cun duc i angiuli. Po' se senteral ju sul tron de si maiestà. Dant ad ël s'abinerà duc i populi y duta la nazions dl mond. Y ël i spartirà, sche n paster spartësc la biesces dai bagoc; ël meterà la biesces a man drëta, ma i bagoc a man ciancia. Po' dijerà l Rë a chëi che ie a man drëta: "Unide, vo che sëis benedii da mi pere, y recevëde l rëni, che ie preparà per vo dala fundazion dl mond ncà!"

A chëi da ciancia dirà l Rë: "Jivene demez da mé, vo maledii, tl fuech etern che ie preparà per l diaul y per si angiuli! Y chisc jirà ite tla pëines eternes, i giusć alincontra tla vita eterna."