Pitla Storia bibia/N20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù dà cumandamënt dla carità

Gejù dà cumandamënt dla carità.


Canche la festa de Pasca di Giudieres fova daujin, ie jit Gejù a Gerusalem. Ntan che ël nseniova tl templ, l à damandà n Farijeo: "Maester, ciun ie pa l majer cumandamënt tla lege?" Gejù à respundù: "Tu dësses amé l Seniëur, ti Die, cun dut ti cuer, cun duta ti ana, cun dut ti spirt y cun duta ti forzes. Chësc ie l majer y l prim cumandamënt. L segondo semea a chësc: "Tu dësses amé ti proscimo sche té nstës."