Pitla Storia bibia/N19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù ressuscitea Lazaro da mort

Gejù ressuscitea Lazaro da mort.


Lazaro vivova cun si doi surans Maria y Marta a Betania, daujin da Gerusalem. Te n iede se à Lazaro amalà scialdi. Si surans po' à mandà a lascé dì a Gejù: "Seniëur, chël che tu es gën, ie amalà. Ma Gejù ie stat mo doi dis iló, ulache l fova. L terzo di à dit Gejù a si sculeies: "Lazaro ie mort. Ma ie ue jì a l ressuscité da mort."

Canche Gejù ie ruvà iló, fova Lazaro bele cater dis te fossa. Marta ie jita a ncontra Gejù y i à dit: "Seniëur, sce tu fosses stat tlo, po' ne fossa mie fra nia mort."

Gejù à dit ad ëila: "Ti fra ressusciterà."

Marta respuend: Ie sé, che ël ressusciterà pra la ressuzion n di dl giudize."

Śën à Gejù respundù ad ëila: "Ie son la ressuzion y la vita. Chi che crë a mi, vivrà, nce sce l ie mort. Y uni un, che viv y che crë a mi, ne murirà in etern. Crëies tu chësc?"

Maria à respundù: "Si, Seniëur, ie crëie, che tu ies Crist, l fi dl Die viv, che ie unì n chësc mond." Śën ie Maria jita a cherdé si sor y ti à dit: "L maester ie tlo y te chërda." Maria ie debota leveda su y ie jit ora da Gejù. La s'à jenudlà ju dant ad ël y à dit: "Seniëur, sce tu fosses stat iló, po' ne fossa mi fra nia mort." Maria à scumencià a bradlé y la jënt, che fova jit ora cun ëila, bradlova ënghe. Śën fova Gejù descunselà y à dit: "Ulà l ëis metù?" Ëi à respundù: "Seniëur, vie y cëla!" Y Gejù bradlova. I Giudieres po' dijova: "Cialëde, tan gën che ël l ova!"

L sepolcher de Lazaro fova fat te n crëp y fova stlut pro cu na gran plata de sas. Canche Gejù ie ruvà dlongia, al dit: "Tulëde demez la plata!" Marta dijova śën: "L tofa bele, pervia che l ie bele cater dis tlo."

Gejù à dit ad ëila: "Ne t'ei pa dit, che tu uderes la gloria, de Die, sce tu crëies?"

Ëi à duncue tëut demez la plata. Ma Gejù à auzà i uedli al ciel y à prià.

Po' à svaià Gejù adaut: "Lazaro, vie ora! Sun chësta ie l mort unit ora. Ma l ova mo la mans y i piesc nfascei ite cun linzuei y l mus curì cun n fazulët. Davia de chël à dit Gejù: "Desfajële ora, acioche l possa jì!"

Śën cherdova truep Giudieres, che ova udù chësc miracul, a Gejù. Ma velch de chisc Giudieres jiva dai Farijei y i cuntova, cie che Gejù ova fat. Y i Farijei y i gran prevesc dijova śën: "Cie fajons śën? Chësc uem fej scialdi miraculi. Se l lascion fé nsci po' crë duc canc ad ël." Y ëi à fat ora de l mazé. Ma Gejù se n ie mucià te n luech daujin dal desert.