Pitla Storia bibia/N2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
L angiul Gabriel anunzieia la nascita de san Giuani

L angiul Gabriel anunzieia la nascita de Gejù

Sies à mëns do l'anunziazion dla nascita de san Giambatista ie l angiul Gabriel unì manda a Nazaret da na vergin. Chësta ova inuem Maria. Ëila fova sposa de n uem sant, che ova inuem Ujep. L angiul ie jit ite da Maria y à dit: "Te salude Maria, plëina de grazia; l Seniëur ie cun Té. Tu ies benedida tra l'ëiles."

Canche Maria à audì chësc, se ala sperdù. Ma l angiul à po' dit: "No te temëi, Maria; pervia che tu es giapà grazia dant a Idie. Cëla, tu giaperes n fi y tu dësses ti mëter inuem Gejù. Chësc sarà grand y sarà numinà fi dl Altissimo."

Maria à respundù al angiul: "Co puderà pa suzeder chësc?"

L angiul à po' dit: "L Spirt sant unirà sëura de té y la virtù dl Altissimo te curirà cun si dumbria. Cëla Lisabeta, ti parënta! Nce ëila giaperà mo n fi te si vedli dis; pervia che pra Idie ne n'iel deguna cossa mpuscibla."

Y śën à dit Maria: "Eco, ie son na fancela dl Seniëur; l sibe fat cu mè segondo ti parola." Y l angiul se n ie sparì.

Dopro ie l angiul cumparì a sant Ujep y à dit: "Ujep, tue Maria pra té. L Spirt sant ie unit ju sëura d'ëila y la giaperà n fi. A chësc mëti inuem Gejù, pervia che ël delibererà si popul dai picëi.